ЗАПИСНИК СА XI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

Седница је одржана у петак, 10. маја 2013. године, са почетком у 1210 часова, у просторијама Друге економске школе у Београду. Седници су присуствовали председник У.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Стеван Давидовић, док су  одсутни проф. Радмило Прокић, проф. Светислав Младеновић ( због екстерне евалуације  школа у коима су директори) и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 4 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић, проф. Владан Ницовић и проф. Игор Бем. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Извештај са пријема делегације „ДДШС“ код помоћника министра Просвете, науке и технолошког развоја,  Др Зорана Костића
  2. Извештај делегације „ДДШС“ са ESHA конференције  одржане у Амстердаму
  3. Учешће делегације „ДДШС“ на припремном састанку за Другу регионалну конференцију удружења директора школа југоисточне Европе у Подгорици у мају 2013.
  4. Посета делегације „ДДШС“ удружењу директора школа Словеније  у јуну 2013.
  5. Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Председник Скупштине и председник Управног одбора „ДДШС“ су поднели извештај са састанка са помоћником министра, Др Зораном Костићем, 8. априла 2013. године у Београду.

Професор Дејан Недић је известио да је делегација „ДДШС“ била изузетно уважена  од стране помоћника Министра, који је том приликом упознат са деловањем  чланова Друштва. Нагласак је био на темама стручног скупа који је „ДДШС“ одржало 15.03.2013. године у просторијама Универзитета Сингидунум у Београду. Том приликом је председник Управног одбора упознао помоћника Министра са предлогом Друштва за Програм обуке и начин стицања лиценце за директоре школа. Разговарало се и о активностима које Друштво обавља у поступку учлањавања у ESHA-у, као и решавања статуса директора школа. По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

-          У што краћем року затражити оцену уставности законских одредби које се односе на статус директора школе.

-          У наредном периоду континуирано обављати консултације са челницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези активности које спроводи „ДДШС“.

II ТАЧКА:

Извештај са састанка Генералне Скупштине ESHA-е 5.и 6. априла  у Амстердаму, Холандија,  је у писменој форми поднео  члан „ДДШС“ , професор Игор Бем.

Извештај је саставни део овог записника .

„ Делегацију Републике Србије чине:

1.Дејан Недић, председник Скупштине Друштва директора  школа Србије

2.Игор Бем, члан „ДДШС“

Састанак је вођен по унапред припремљеном дневном реду.

Први дан:

У оквиру прве тачке, наша делегација је имала прилику да представи „Друштво директора школа Србије“.

Друга тачка-Извештај председника ESHA-e о Генералној скупштини одржаној у Единбургу 2012.

Трећа тачка-Извештај о реализацији прошлогодишњег буџета и усвајање буџета за 2013. годину.

Четврта тачка-Презентација актуелних пројеката Удружења, рад по групама и анализа досадашњих фаза наведених пројеката, округли столови на теме из пројеката и најава  нових пројеката , планирање рада по пројектима за 2013-14.

Током првог радног дана одрађена су и два радна Регионална састанка  којима су присуствовали  представници Словеније, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине  и Србије. Тема састанка је била припрема Регионалног састанка у Црној Гори.

Закључци: за организацију овог састанка потребно је још једном се састати током јуна  месеца у Подгорици. Предложени термин  за регионалну конференцију је 03-06.10.2013.

Други дан:

Пре почетка рада Генералне скупштине  одржан је још један, трећи, Регионални састанак са темом-Припрема Регионалног састанка у Црној Гори.

Прва тачка: Током преподневног радног дела  радило се по групама на ESHA фокус темама за 2013-14. са пројекцијом до 2020.године.

Неке од тема које су обрађиване:

Област –руковођење: Професионални развој директора школа , делегирање одговорности, аутономија, државно финансирање итд.

Област-компетенције 2020. за успех: ране интервенције, кретаивност, иновативност, целоживотно учење итд.

Област-информационих технологија у образовању: Активна настава , друштвене мреже итд.

Област-социјално понашање у школи:Ефективне стратегије  за суочавање са булингом у школама.

Током друге тачке  је изнет предлог  Меморандума о сарадњи са Интернационалним  удружењем  директора ICP(International Confederation of Principals)  и Меморанду о сарадњи  са NASSP и са NAESP( National Association of Elementary School Principals)

Трећа тачка-Презентација ESHA  сајт и магазин  као и предлози за његово унапређење.

Четврта тачка-Представљање Европске конференције  у Дубровнику  за 26-29.10.2014.годину.

За јесење заседање Генералне скупштине  се нико није пријавио. Уколико је неко заинтересован  да буде домаћин следећег скупа, потребно је да достави апликацију  до 01.07.2013.

Предата је апликација за  Регионалну конференцију у Црној Гори за октобар 2013. године.

Састанак је завршен по програму  у 13 часова.

Прихваћена је апликација Друштва директора школа Србије за чланство  у ESHA. Од 05.04.2013. године, „Друштво директора школа Србије“ је пуноправни члан ESHA“.

Управни одбор је прихватио Извештај професора Игора Бема .

III TAЧКА:

Професор Дејан Недић је упознао чланове Управног одбора са предстојећим активностима  у организовању Регионалне конференције директора школа у Црној Гори. Са представницима југоисточне Европе је договорено да се  20. и 21. јуна 2013. године трочлане делегације састану у Подгорици, како би организовале регионалну конференцију , која ће се одржати у Будви, октобра текуће године.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Делегацију „ДДШС“ на припремном  састанку Асоцијација директора школа југоисточне Европе у Подгорици , 20. и 21. јуна 2013. године, чине: Дејан Недић, председник Скупштине; Иван Ружичић, председник Управног одбора и Игор Бем, члан „ДДШС“, а као заменик члана делегације  Стеван Давидовић, члан У.О.

Трошкови путовања  падају на терет „ДДШС“, а остале трошкове  сноси организатор.

IV ТАЧКА:

Председник Управног одбора и председник Скупштине „ДДШС“  су известили да, на позив  Асоцијације директора школа Словеније, у периоду од 2. до 4. јуна 2013. године, делегација „ДДШС“ треба да посети Асоцијацију директора школа Словеније у Љубљани.

По овој тачки дневног реда, У.О. је једногласно донео

ОДЛУКУ

Делегацију „ДДШС“  која ће у периоду од 2. до 4. јуна 2013. године посетити Асоцијацију директора школа Словеније у Љубљани  чине: Иван Ружичић, Дејан Недић, Томислав Бартолић, Светислав Младеновић, Стеван Давидовић, Радмило Прокић, Милибор Саковић, Владан Ницовић и Игор Бем.

Професор Дејан Недић се обавезује да свим члановима делегације достави позивно писмо , као и Одлуку Управног одбора о упућивању на пут у Словенију.

Трошкове смештаја и исхране обезбеђује домаћин скупа , док су чланови делегације у обавези да покрију  трошкове путовања.

V ТАЧКА:

® Председник У.О. је известио да је после стручног скупа  15.03. 2013. број чланова Друштва нарастао на преко 280, и да је прилив новца путем чланарина задовољавајући, те да се на рачуну  налази 260.000,00 динара.

Професор Милибор Саковић је нагласио да се показало као веома добро повезивање  стручних скупова и презентације Друштва, али да и даље треба наставити са локалним окупљањима.

® Председник Управног одбора је подсетио на Акциони план за 2013. годину и реализоване активности. Сви чланови су изразили своје задовољство  реализацијом Плана.

® Председник Скупштине Друштва је позвао Управни одбор да достави Министарству просвете, науке и технолошког развоја  захтев за увођење службеника за јавне набавке. Ово је аргументовао  секретар Друге економске школе  из Београда, Татјана Чупић(име?), која је пренела утиске са семинара на коме је презентован  Правилник  о јавним набавкама. Разлог за овакво иступање налази се у супротности између појединих одредаба Правилника о јавним набавкама и других правилника које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја , нпр. Правилник о екскурзијама ( тако се екскурзије третирају као  јавне набавке  и тражи се примена  овог Правилника , који је у супротности са Правилником о организацији и извођењу екскурзија).

По овој тачки дневног реда У.О. је донео

ЗАКЉУЧАК

Обавезује се Управни одбор „ДДШС“ да о супротностима Правилника о јавним набавкама и других правилника које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја  упозна Министарство просвете, науке и технолошког развоја и затражи тумачења.

® Професор Владан Ницовић  је затражио да се заузме и дефинише став „ДДШС“ према предлогу измене  Закона о основама система образовања и васпитања.

Додао је да је Друштво још увек „невидљиво“ за већи део јавности, да се мора радити  на афирмацији  Друштва  и у том правцу користити све структуре.

Седница је завршена у 14 10 часова.

Записник водио

          Владан Ницовић, проф.

                                                                                                         Председник Управног одбора

                                                                                                             Иван Ружичић, проф.