МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

ПРЕДМЕТ:Предлози за промену   појединих чланова Закона о основама система образовања и васпитања

ПРЕДЛАГАЧ: „ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“

Предлажемо да се у члану 124. став 1. и 2. мењају, и да гласе:

Став 1: „Запослени у Установи у којој је именован за директора , задржава радни однос на неодређено време, стечен на основу Уговора о раду, за време трајања два мандата, с правом да се врати на послове које је обављао пре именовања. Права, обавезе и одговорности директора установе, утврђују се , уз постојећи Уговор о раду, Уговором о правима и обавезама директора.“

 

Став 2: „Директору именованом из друге Установе, мирује радни однос за време трајања два мандата. Права, обавезе и одговорности директора у Установи у којој је именован, утврђују се посебним Уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа.“

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Са лицем које је именовано за директора, а није у радном односу,Установа закључује Уговор о раду на одређено време, за време трајања два мандата.“

Предлажемо да се у члану 154. мењају ставови 7, 8 и 9 и да гласе овако:

Став 7:“ Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и даје директору предлог за избор кандидата, а директор врши избор решењем у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.“

Став 8:“ Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату, може да поднесе жалбу Школском одбору, у року од 8 дана од дана достављања решења из става 7. овог члана.“

Став 9: „ Школски одбор о жалби одлучује у року од 8 дана од дана подношења.“

 

Предлажемо да се у Прелазним одредбама, у вези са нашим предложеним измењеним чланом 124, дода нови члан са ставовима 1. и 2, који гласе:

Став 1: „ Директору Установе мирује радни однос за време трајања два мандата, и он има право да се врати на послове које је обављао пре именовања, односно на послове које у складу са Правилником о врсти стручне спреме може да обавља, а који су у току трајања мандата остали упражњени.“

Став 2: „ Уколико у Установи таквих послова нема, Школска управа ће директора из претходног става, распоредити на прво упражњено радно место, на територији те Школске управе.“

 

Председник Управног одбора
Иван Ружичић, проф.

Председник Скупштине
Дејан Недић, дипл. економиста