УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“ ЧАЧАК, Жупана Страцимира 1

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 2013.ГОДИНЕ (од 1.1.2013. до 31.10.2013.)

П Р И Х О Д И

-Вишак прихода пренет из претходногпериода                     96.519,53

-ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА                                                    20.000,00

-ПРИХОД ОД ЧЛАНАРИНЕ                                                 235.467,38

  СВЕГА  ПРИХОДИ:                                                                   351.986,91

Р А С Х О Д И

-ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА                                              128.537,40

-ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                 29.710,05

-НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА
 СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ                                                       7.683,90

-ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА                                                       4.077,60

-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ                                                21.000,00

-ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА                                             2.855,00                          
-НАКНАДА АПР                                                                        300,00

 

         СВЕГА РАСХОДИ:                                                               194.163,95

 

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА                                             157.822,96