ИЗВЕШТАЈ  О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У 2012. ГОДИНИ
 УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА“ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“

 

ПРИХОДИ

1.Неутрошена  новчана средства
пренетаиз 2011.године                                         58.068.38                                                                        

2.Приходи од донација                                        182.000.00                                     

3.Приходи од чланарине                                      134.536.04    

                               

     СВЕГА ПРИХОДИ:                                           374604.42

 

РАСХОДИ 

1.Бруто зараде радника                                       173.398.69                                     

2.Социјални доприноси на терет послодавца            38.773.26  

3.Интернет                                                             4.009.64  

4.Књиговодствене услуге                                       27.000.00  

5.Репрезентација                                                   12.776.00  

6.Превоз на службеном путу                                   16.800.00  

7.Трошкови платног промета                                     3.277.50  

8.Порез на поклон                                                   1.750.00  

9.Накнада АПР                                                           300.00    

  

      СВЕГА РАСХОДИ:                                          278084.89

 

НЕУТРОШЕНА  НОВЧАНА СРЕДСТВА  НА КРАЈУ
2012. ГОДИНЕ                                                        96519,53  

 

 РАЧУНОВОДСТВО:
Д. Миленковић                                    

                                 Председник УО
                                     Иван Ружичић, проф.