UDRUŽENJE GRAĐANA

„DRUŠTVO DIREKTORA  ŠKOLA SRBIJE“

Č A Č A K, Župana Stracimira 1

 

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU  2016.GODINE

P R I H O D I

-Višak prihoda prenet iz prethodnog perioda                            322.197.53

- PRIHOD OD DONACIJA                                                        70.700.00

 

- PRIHOD OD ČLANARINE                                                   436.084.89 

       SVEGA PRIHODI:                                                           828.982,42  

R A S H O D I

 

- TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA                 45.999.50

- POTROŠNI MATERIJAL                                                           8.160.00

- TELEFONSKI TROŠKOVI                                                        6.171,65

- POŠTARINA                                                                               8.986,00

 

- TROŠKOVI  BRUTO ZARADA                                            195.024.43

- DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA                              47.174.19

- NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽB.PUTOVANJE           148.145.00

  - Prevoz na sl. putu                       50.107,22

  - Smeštaj na sl.putu                      10.170,00  

  - Dnevnice                                    32.333,27                                                           

- TROŠKOVI ČLANARINA – ESHA                                        40.267.50

- TROŠKOVI INTERNETA                                                          4.579.00

- KNJIGOVODSTVENE USLUGE                                             30.000.00

- REPREZENTACIJA                                                                105.566.00

- ADVOKATSKE USLUGE                                                        13.360.00

- SUDSKA TAKSA                                                                      37.300.00

- NAKNADA APR                                                                         5.045,00

- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                        17.686.99

                                                                                

        SVEGA RASHODI:                                                          690.682,47

 

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA                                      138.299,95