UDRUŽENJE GRAĐANA

„DRUŠTVO DIREKTORA  ŠKOLA SRBIJE“

Č A Č A K, Župana Stracimira 1

 

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU  2015.GODINE

P R I H O D I

-Višak prihoda prenet iz prethodnog perioda                           224.805,79

- PRIHOD OD DONACIJA                                                     374.878,40

  1.Praskozorje        27.000,00

  2.Rubikon travel   74.400,00

  3.ESHA               273.478,40    

- PRIHOD OD ČLANARINE                                                 295.086,41 

       SVEGA PRIHODI:                                                        894.770,60  

R A S H O D I

 

- TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA               52.035.00

 

- TROŠKOVI  BRUTO ZARADA                                            205.984.61

- DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA                              46.984.36

- NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽB.PUTOVANJE          148.145.00

  - Prevoz na sl. putu                     113.875.00

  - Smeštaj na sl.putu                      32.270.00  

  - Dnevnice                                      2.000.00                                                           

- TROŠKOVI ČLANARINA – ESHA                                        25.230.40

- TROŠKOVI INTERNETA                                                          4.579.00

- KNJIGOVODSTVENE USLUGE                                             24.000.00

- REPREZENTACIJA                                                                  60.628.00

  - Ugostiteljske usluge                   41.378,00

  - Pokloni                                       19.250,00

- NAKNADA APR                                                                        1.000,00

- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                         3.986.70

                                                                                

        SVEGA RASHODI:                                                        572.573.07

 

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA                                     322.197.53