У

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
„ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“
ЧАЧАК, Жупана Страцимира 1

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 2014.ГОДИНЕ

ПРИХОДИ

-Вишак прихода пренет из претходног периода                 169.048,83

 - ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА                                                    20.000,00

-ПРИХОД ОД ЧЛАНАРИНЕ                                                 454.250,54

  СВЕГА ПРИХОДИ:                                                           643.299,37

 

РАСХОДИ

-ТРОШКОВИ  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА                        27.808,00

-СИТАН ИНВЕНТАР-ШТАМПАЧ                                              12.960,00

-ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА                                                  49.123,36

-ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                  11.772,96

-НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У  
 ЗЕМЉИ                                                                               13.525,80

-НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВО                                                                   89.866,50
                      - Финска-Хелсинки            51.923,50
                     - Хрватска-Дубровник        37.943,00

-ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА ЗА ГОСТЕ                                        52.034,20

-КОТИЗАЦИЈА                                                                     47.960,00

-ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА-ESHA                                           24.086,4

-ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА                                                       4.077,6

-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ                                               19.000,00

-РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                                              53.635,00

    -Угоститељске услуге                  32.575,00
    -Поклони                                    21.060,00

-ПТТ ТРОШКОВИ                                                                  8.100,00

-ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА                                           4.143,76

-НАКНАДА АПР                                                                       400,00

        СВЕГА РАСХОДИ:                                                   418.493,58

 

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА                                   224.805,79