Седница је одржана у петак, 24. августа 2012. године, са почетком у 1500 часова, у просторијама О.Ш.“Милинко Кушић“ у Ивањици. Седници су присуствовали председник, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Светислав Младеновић и проф. Стеван Давидовић, док су оправдано одсутни проф. Радмило Прокић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 5 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“,проф. Милибор Саковић и проф. Владан Ницовић, а гост на седници био је директор ОШ“Сретен Лазаревић“ из Прилика, проф. Миладин Божовић. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Анализа Акционог плана за 2012. годину
  2. Припрема регионалне конференције удружења директора у Сарајеву
  3. Организација стручних скупова од стране „ДДШС“
  4. Припрема III редовне Скупштине „ДДШС“
  5. Питања и предлози

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

I ТАЧКА:

Председник Управног одбора je коментарисао поједине делове Акционог плана рада. Кад је у питању омасовљење чланства, истакао је да није задовољан бројем приступница које су пристигле после великог броја писама упућених на адресе директора школа. Члановима Управног одбора дао је на увид ажуриране спискове школа по окрузима, а они су коментарисали постојеће стање и давали предлоге како увећати чланство.

             Проф. Милибор Саковић предложио је да се сачини извештај о досадашњем раду Управног одбора и да се дистрибуира свим директорима школа.
           Професори Давидовић и Младеновић су истакли да прича о лиценци треба да буде мотив за нове састанке и нова чланства.
           Док су професори Ружичић,Недић и Ницовић говорили о потреби да се одржи састанак са Министром, остали чланови УО су ту потребу проширили на Синдикат и Министра финансија.

         Проф. Саковић је рекао да треба искористити медије, јер Министарство више пажње обраћа новинским чланцима него нашим извештајима.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

∙ да се упути писмо министрима Обрадовићу и Динкићу
∙ да се о активностима „ДДШС“ обавесте медији
∙ да се о истим активностима обавести синдикат.

Писмо ће до среде конципирати председник УО, а чланови УО ће путем мејла моћи да га допуњавају.
             Омасовљење ће се акцентовати од средине октобра трибинама у Новом Саду, Суботици, Крагујевцу, Новом Пазару, Сјеници... На овај начин се већ назиру контуре новог Акционог плана за 2013. годину.

II ТАЧКА:

           Професор Дејан Недић поднео је извештај по другој тачки дневног реда-Припрема Регионалне конференције удружења директора у Сарајеву, која се може третирати као стручни скуп.                         
        Регионална конференција ће се одржати од 22. до 24. новембра у хотелу „Холивуд“на Илиџи. Истакао је да је потребно потврдити учешће, а оквирна квота је 20-25 директора. Трошкови котизације су 30 еура (умањење за 5 чланова председништва), 60 еура за смештај, а средства се морају планирати и за превоз. Предлог УО је да се до 20.09.2012.године изврши анкетирање ко од директора може да исфинансира путовање, а од 25.09. 2012. године да се изврши уплата Агенцији која ће организовати превоз и смештај.
           Предлог УО јесте да делегацију чини 7 чланова УО, 2 члана делегације који су учествовали у припреми конференције-Стојковић и Радак, затим Саковић И Ницовић. Остала места понудити по регионима и то: Војводина 4, Београд 3, Ниш 3 и по једно градовима као што су Шабац, Краљево, Врњачка Бања, Крагујевац, Нови Пазар...При томе водити рачуна о родној равноправности.

       Управни одбор је једногласно усвојио Извештај професора Дејана Недића .

III ТАЧКА:

Председник УО коментарисао је могућност организације стручних скупова. Предложио је да заменик председника УО, проф. Ирена Брајевић, састави тим и изврши акредитацију неких стручних скупова, који се могу уклопити у нови Акциони план Друштва,тј.да изврши пријаву „ДДШС“као стручног друштва за организовање скупова код Завода за вредновање квалитета рада школа према Правилнику о сталном стручном усавршавању.

Са датим предлогом се сагласио УО и једногласно донео

ОДЛУКУ

Овлаћшује се заменик председника УО, проф. Ирена Брајевић, да изврши пријаву „ДДШС“ као стручног друштва за организовање скупова код Завода за вредновање квалитета рада школа према Правилнику о сталном стручном усавршавању.

IV ТАЧКА:

Председник УО предложио је, пошто је акценат стављен на припреме за регионалну конференцију, да се III редовна Скупштина „ДДШС“ помери за пролеће, а да се за новембар 2013. године припреми редовна изборна Скупштина, која је по Статуту предвиђена.

Управни одбор се једногласно сагласио са наведеним предлогом.

V ТАЧКА:

∙ Професор Дејан Недић је подсетио да је 18. маја ове године Друштво реаговало на изјаву Желимира Попова о „матури и директорима који узимају новац од угоститеља“. Још једном је подвукао да морамо имати чвршће везе са медијима.

∙ Професор Стеван Давидовић је истакао да у Стратегији образовања нема нигде помена о награђивању нити надарених ученика нити њихових професора који им помажу у освајању награда.Мишљења је да су могуће решење платни разреди.

Како није било нових предлога, председник УО је закључио ову седницу .

 

Записник водио
Владан Ницовић, проф.
                                                                                                       
                                                Председник Управног одбора
                                                     Ружичић Иван, проф.