ЗАПИСНИК
са I редовне седнице УО

одржане 23.12.2019.у Земунској гимназији, са почетком у 1200 часова. Седници присуствују: Дејан Недић, Иван Ружичић, Милош Бјелановић, Ермедин Дуран, Томислав Бартолић, Бранка Ивковић Петронић,као чланови Управног одбора и Душко Парезановић, Весна Ћировић,Жељко Стаменковић као чланови Надзорног одбора. Оправдано су одсутни: Драган Алексић, Роберт Џунић, Тугомир Цветковић, Јасмина Пастоњицки. Седници присуствују и чланови „ДДШС“: Милибор Саковић, Владан Ницовић као и Весна Недељковић, Мирослав Мацура, Дарко Егер, Јасмина Филиповић, Татјана Шуковић, Илија Мировић, Драгојле Секулић.

Дејан Недић је отворио седницу, поздравио присутне, захвалио се домаћину Милошу Бјелановићу на организацији састанка и у име Управног и Надзорног одбора уручио Плакету за почасног члана Друштва Весни Недељковић, бившем помоћнику Министра за основно образовање. Нагласио је да је то прво признање ове врсте које Друштво додељује појединцима заслужним за развој овог удружења.

Весна Недељковић се бираним речима захвалила Управном и Надзорном одбору и нагласила да је од првог дана конституисања Друштва била члан и да се активно борила за афирмацију Друштва и унапређење његове делатности, а у време док је била помоћник Министра, била је носилац иницијативе да се „Друштво директора школа Србије“ уврсти у ЗОСОВ као репрезентативно удружење директора школа и предшколских установа Србије и добије место у НПС-у.

Иван Ружичић прочитао је предложени

                          Дневни ред


        1.    Усвајање записника са XIV редовне седнице УО
        2.    Конституисање УО и избор председника УО
        3.    Акциони план рада за 2020. годину
        4.    Финансијски план за 2020. годину
        5.    Организација IX стручног скупа на Тари, у хотелу „Оморика“ од 18. до 20. марта 2020.године
        6.    Питања и предлози

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

I ТАЧКА:

УО је био мишљења да записник са XIV редовне седнице УО - тачка 4. Први пасус става 4 треба изменити тако да уместо речи „ о активним“ стоје речи“о актуелним“ тако да нови први пасус става 4 тачке 4 Записника гласи:

„О актуелним обукама директора и плановима које МП, оба Завода и „ДДШС“ реализују – поднели су извештај Д. Недић, И. Ружичић и М.Бјелановић, који су претходна два дана пред седницу УО провели у Београду где је реализована обука за део београдских директора.“

Са наведеном изменом, Записник са XIV редовне седнице УО једногласно је усвојен, са 6 гласова ЗА, нико против, нико уздржан.

 

II ТАЧКА:

Дејан Недић је предложио да Иван Ружичић буде изабран за председника УО у још једном мандату. Овај предлога је усвојен са 6 гласова ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН .

Иван Ружичић се захвалио на избору.

У даљем току седнице, понудио је на разматрање досадашњи Пословник о раду УО .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

М. Саковић је изнео примедбу на Пословник са предлогом да се бришу чланови 2,15,16. и 17. сходно изменама Статута. Предложио је да се у члану 4. дода да се у изузетним случајевима седница УО  може спровести e-mail коренспонденцијом   или електронским   путем.

Предложене измене Пословника о раду УО усвојене су једногласно – 6 гласова ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

III ТАЧКА:

 

Иван Ружичић је изнео предлог Акционог плана за 2020. годину и отворио дискусију у којој су учествовали Дејан Недић, Весна Ћировић, Милош Бјелановић, Илија Мировић, Ермедин Дуран, Владан Ницовић, Милибор Саковић, Драгојле Секулић, Иван Ружичић. Кроз дискусију су покренута питања везана за оснивање новог удружења директора предшколских установа као и питање става Друштва према томе. Учесници дискусије су изнели став да је то покушај напада на наше удружење и покушај да се у овом тренутку умањи значај „ДДШС“. Као разлози за овај проблем изнети су: непостојање информисаности чланства о раду директора школа али и директора предшколских установа; одсуство теренског рада чланова УО, НО и других чланова Друштва; недостатак стратегије омасовљења чланства; недостатак комуникације међу члановима Друштва; недостатак тимова који би се бавили струковним проблемима везаним за предшколско образовање , основне и средње школе итд.

Председник УО се захвалио свим учесницима дискусије и потом ставио предлог Акционог плана на гласање.

Предложени Акциони плана рада УО за 2020. годину једногласно је усвојен – са 6 гласова ЗА, нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

IV ТАЧКА:

Иван Ружичић је образложио Финансијски план за 2020. годину.

У дискусији која је уследила, Милош Бјелановић је предложо повећање ставке“за репрезентацију“, због повећаних активности и повећања броја чланова Друштва.

Томислав Бартолић предложио је повећање ставке „ медији, рекламе, платни промет, интернет“ – ради подстицања омасовљења чланства, боље информисаности и уопште агресивнијег наступа у јавности чланова Друштва, како би се спречило маргинализовање Друштва у овом тренутку.

Заузет је став да се да се у Финансијском плану мора исказати једнако стање приходне и расходне стране, па је предложено да се у понуђеном предлогу Финансијског плана разлика од 68.000 динара као добит придода конту репрезентације.

Овај предлог усвојен је једногласно.

Са наведеним изменама, предложени Финансијски план за 2020. усвојен је једногласно.

V ТАЧКА:

Иван Ружичић је присутне упознао са пословима око организације стручног скупа на Тари марта 2020. Пошто је на прошлој седници УО у Тршићу донета одлука да се овај стручни скуп акредитује код ЗУОВ –а, то су припреме морале почети много раније и на основу прелиминарних разговора у Тршићу, председник УО је предложио Програм стручног скупа( у прилогу).

                                                                                                                                                

СРЕДА, 18. МАРТ 2020.

Време

Активност

Место одржавања

1200 - 1500

Регистрација учесника

Рецепција хотела „Оморика“

1200 – 1500

Ручак

Ресторан хотела „Оморика“

1530 - 1545

Отварање IX стручног скупа

Велика сала хотела „Оморика“

ПЛЕНАРНО

1545 - 1700

Вођење евиденције о образовно васпитном раду у електронском облику из угла директора            

Андреј Безјак

1700 - 1730

Кафе пауза

 

1730 -1815

1 истраживачки рад - приказ

Бранко Голоскоковић

1815 - 1900

1 истраживачки рад

2000

Вечера

Ресторан хотела „Оморика“

ЧЕТВРТАК, 19. МАРТ 2020.

900 - 1000

Предлози за рад „ДДШС“ и формирање тимова „ДДШС“

Велика сала хотела „Оморика“

ПЛЕНАРНО

1000 - 1045

ЗУОВ -актуелности

1045 - 1115

Кафе пауза

 

1115 -1315

МПНиТР

1330 - 1500

Ручак

Ресторан хотела „Оморика“

 

1700 - 1730

Рад по регионима

Сале хотела „Оморика“

од 2000

Свечана вечера

Ресторан хотела „Оморика“

ПЕТАК 20.МАРТ.2020.

900 - 945

Роберт Џунић – Припрема школе за спровођење вредновања

Пленарно

945 -1030

1 приказ истраживачког рада

Славко Ђокић

1030 -1130

Закључци скупа и подела сертификата

 

Први корак јесу активности у процесу акредитације, за које су задужени Бранка Ивковић Петронић и Милибор Саковић. Иван Ружичић је контактирао Агенцију за организацију стручног скупа „Rubicon travel” да изврши резервације хотела и према прелиминарним разговорима , цене смештаја и котизације су исте као прошле године ( и структура трошења новца из котизације је иста као прошле године). Претходне године, смештај на бази двокреветне собе по особи је износио 10.950 динара а котизација 4.000 динара. Дао је предлог – да ова висина котизације важи за чланове који плаћају чланарину по одлуци донетој на последњој Скупштини „ДДШС“. За оне чланове који не плаћају редовно чланарину, износ котизације би био 7.000 динара. Са овим предлогом су се сложили сви присутни и овај предлог је усвојен.

Управни одбор је једногласно, са 6 гласова ЗА, нико против, нико уздржан,донео следећу

ОДЛУКУ

Овлашћује се Иван Ружичић, Председник УО „ДДШС“, да у наредном периоду потпише уговор о реализацији IX стручног скупа на Тари, од 18. до 20.3.2020. године са агенцијом „Rubicon travel“ из Београда.

Мирослав Мацура је предложио тему за стручни скуп и то у делу –Актуелности – а односи се на финансије, где су правилници и закони Министарства просвете и Министарства финансија у супротности. Навео је пример провере од стране државног ревизора, који је 7 месеци истраживао пословање школе у којој је директор и установио само један прекршај – није планирана пројектна настава и приходи од ње, који су утрошени на омогућавање бесплатних здравствених прегледа запослених.

Оваквом предлогу придружио се и Илија Мировић и Драгојле Секулић,који су указали на проблем приходовања од издавања школског простора у закуп.

УО се сагласио да се у теме стручног скупа , у делу -Актуелности- уврсте проблеми везани за финансије, те да се позову одговарајући стручњаци из МПНиТР као и Министарства финансија.

VI ТАЧКА:

 

  1.            Разматрајући питања и предлоге, УО је усвојио предлог региона Београд да се до 30.12.2019. формира радна група, која би се бавила питањем закупа сала, јер је од њих Градски секретаријат за образовање захтевао повраћај новца од нове календарске године.
  2.         По питању реформисаних I и II разреда гимназије и проблема насталих због оптерећења ученика са 17 и 18 предмета, непосредно после састанка УО, делегација коју чине Недић, Ружичић, Бјелановић и Парезановић организовала је састанак у циљу припреме састанка са Министром, заказаног за 24.12.2019.
  3.           Весна Ћировић је указала да се истоветан проблем јавља и у основној школи и истакла потребу да се иницира сличан састанак групе директора из основних школа са Министром просвете. УО је подржао ову иницијативу.

Седница је завршенау 1510 часова.

Записничар

Владан Ницовић

Председник УО

Иван Ружичић, професор