ЗАПИСНИК СА XI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

Седница је одржана у петак, 22.2.2019. године у Виминацијуму, са почеком у 1730 часова. Седници присуствују: Иван Ружичић, председник УО и чланови – Дејан Недић, Милош Бјелановић, Роберт Џунић, Драган Алексић, Витомир Радак, Бранка Ивковић, као и чланови Друштва: Милибор Саковић, Владан Ницовић, Славко Ђокић, Селимир Радосављевић, Јасмина Пастоњицки. Одсутни су Жељко Стаменковић и Сеад Љајић.Како постоји кворум, УО може пуноважно да ради и одлучује.

Иван Ружичић је прочитао предложени

ДНЕВНИ РЕД:

1.Усвајање записника са претходне седнице УО

 1. Организација VIII стручног скупа

3.Усвајање завршног рачуна

 1. Питања и предлози

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

I ТАЧКА:

Записник са X редовне седнице УО усвојен је једногласно, без измена и допуна.

II ТАЧКА:

Председник УО упознао је присутне са током организације стручног скупа. На састанку у Чачку 6.2.2019. ( Недић, Ружичић и Ницовић) разговарало се о Програму стручног скупа и задацима које треба реализовати до ове седнице УО. Дејан Недић је у писаној форми позвао Министра просвете и његове сараднике да присуствују стручном скупу. Кабинет Министра у међувремену је потврдио жељу Министра да присуствује стручном скупу. Потврђено је да ће и други представници Министарства узети учешће на скупу. У овом периоду свим учесницима стручног скупа упућен је позив да доставе своје теме, како би се сачинио Програм стручног скупа. На основу тих повратних информација , Иван Ружичић је присутнима представио предлог Програма стручног скупа који је уз мале корекције једногласно усвојен.

Програм VIII стручног скупа биће објављен на сајту Друштва до 6. марта 2019. године.

III ТАЧКА:

Председник УО је обавестио све присутне да су чланови Надзорног одбора сагледали пословање Друштва у претходној години и да су сагласни да се предложени Извештај о финансијском пословању за 2018. годину усвоји.

Председник УО је детаљно представио све приходе и расходе.

У дискусији која је уследила , коментарисано је плаћање чланарине, јер од око 550 чланова исту плаћа 253 у износу од 2000,00 динара и 7 чланова плаћа од сваког дела плате 0,5%. Закључено је – да треба упозорити чланство на обавезу предвиђену Статутом, како би Друштво могло да функционише.

Извештај о финансијском пословању за 2018. годину усвојен је једногласно.

Прилог: Извештај о финансијском пословању за 2018. годину

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 2018.GODINE

P R I H O D I

-Višak prihoda prenet iz prethodnog perioda                                     147.161,85

- PRIHOD OD DONACIJA                                                              403.750,00

- PRIHOD OD ČLANARINE                                                           536.476,46

       SVEGA PRIHODI:                                                                 1.087.388,31

R A S H O D I

 

- TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA                           48.200,00

- POTROŠNI MATERIAL                                                                     20.780,00

- TELEFONSKI TROŠKOVI                                                                 8.839,45

- INTERNET USLUGE                                                                                                             4.579,00

- TROŠKOVI BRUTO ZARADA                                                       246.671,62

- NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽB.PUTOVANJE          

 • Prevoz na sl. putu u zemlji                                                            128.461,28
 • Smeštaj na       sl. putu u zemlji                                                             72.710,00
 • Dnevnice u inostranstvu                                                                   17.801,93
 • Prevoz na sl.putu u inostranstvu                                                27.771,01
 • Smestaj na sl.putu u inostranstvu                                                     14.122,86

- TROŠKOVI ČLANARINA – ESHA                                                   50.922,30

- PREMIJE OSIGURANJA                                                                      1.385,00

- KNJIGOVODSTVENE USLUGE                                                         32.000,00

- REPREZENTACIJA                                                                           206.297,50

- OSTALE USLUGE                                                                               15.050,92                

- NAKNADA APR                                                                                       500,00

- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                                   11.041,29

                                                                              

       SVEGA RASHODI:                                                                     907.134,16    

 

RAZLIKA ZA PRENOS U NAREDNU GODINU                         180.254,15                                

IV ТАЧКА:

Питања и предлози

 1.          Председник УО   је обавестио чланове УО да Министар просвете није дао сагласност Сеаду Љајићу на нови мандат, тако да од средине децембра он није директор школе а самим тим му престаје чланство у УО. Предложио је да до изборне Скупштине вршилац дужности члана УО из региона западне и централне Србије буде Ермедин Дуран, директор Економске школе из Пријепоља, што је једногласно усвојено.
 2.      Ружичић је известио о раду чланова Друштва у Заводу за унапређење образовања и васпитања и то на Програму обуке за рад директора школа: Дејана Недића, Ивана Ружичића, Милоша Бјелановића, Милибора Саковића, Младена Стевановића.... Њихов задатак је да сачине План и Програм обуке за све директоре школа и предшколских установа које би у наредном периоду требало да прођу. Овом приликом позива све члановеУО да својим предлозима помогну да се овај Програм обуке припреми на најбољи начин.
 3.      Роберт Џунић је говорио о терминима одржавања нових обука и то на начин да се први део обуке одржава на састанцима директора по регионима ( 2 дана) а да завршни део обуке ( још 2 дана) буде на централном скупу који организује Друштво директора.
 4.      Дејан Недић је говорио о усвојеним изменама ЗОСОВ-а и о великој победи Друштва у ангажовању око измене члана 124. ЗОСОВ-а којим је статус директора враћен на претходни закон.

     Такође је упознао УО о комуникацији са генералним секретаром Повереника за информације од јавног значаја и позвао чланство да испоштује допис повереника и одговори подносиоцима захтева за достављање информација од јавног значаја, јер у супротном може доћи до судских спорова.

       Такође је обавестио да је Јасмини Ђелић, на челу свих руководилаца Школских управа, доставио списак директора који су стекли лиценцу а чланови су нашег Друштва и који би могли ући у Комисије за лиценцирање осталих директора.

 1.       Милош Бјелановић је говорио о проблемима везаним за електронски дневник. Предложио је да као Друштво упутимо Министру иницијативу да размотри могућност ангажовања и плаћања координатора за те активности. УО је подржао овај предлог.

Као проблем у овој материји уочен је проблем уписивања садржаја часова унапред или пак са великим закашњењем. Наш предлог јесте – да се спречи уписивање часова унапред а да се ограничи време за уписивање садржаја часова који су одржани до 48 сати.

 1.      Роберт Џунић је затражио помоћ од УО у тумачењу Правилника за мрежу основних школа. Затражио је   да Друштво тражи појашњење Правилника од Министарства, која је то   доња граница за опстајање школе – да ли је то 16 одељења или 480 ученика?

УО је донео Закључак – да Дејан Недић затражи ово тумачење од помоћника Министра за основно образовање, Весне Недељковић.

 1.     Дејан Недић је информисао УО да се Регионална конференција директора школа југоисточне Европе неће одржати у Македонији и да у договору са представницима осталих делегација ове године и Регионална и Међународна конфереција буду спојене и одржане у Хрватској.

Записничар

Владан Ницовић

Председник УО

Иван Ружичић, професор