ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО

Седница је одржана 16.2.2017. године са почетком у 1800 часова, у хотелу „Моравица“ у Соко Бањи. Седници су присуствовали председник Иван Ружичић и следећи чланови УО: Дејан Недић, Златко Грушановић, Витомир Радак, Жељко Стаменковић, Роберт Џунић и Драган Алексић, док су оправдано одсутни Сеад Љајић и Милош Бјелановић. Седници такође присуствују чланови Друштва: Милибор Саковић, Светислав Младеновић и Владан Ницовић. Како постоји кворум, УО може пуноважно да ради и одлучује.

Иван Ружичић је отворио седницу,  поздравио присутне и прочитао предложени  

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са Прве редовне седнице УО

2. Информација о организацији VI стручног скупа

3. Анализа предлога ЗОСОВ-а и ставови УО“ДДШС“ с тим у вези

4.Усвајање и разматрање  финансијског извештаја- завршног рачуна за 2016. годину

5. Питања и предлози

Како није било предлога за измене и допуне, предложени дневни ред је једногласно усвојен.

РАД

I  ТАЧКА:

Записник са I  редовне седнице УО  усвојен је једногласно, без примедби, са 7 гласова ЗА.

II ТАЧКА:

Иван Ружичић је информисао присутне  о организацији VI стручног скупа на Златибору, у периоду 23.-25. март 2017. Детаљно је представио програм стручног скупа и подсетио чланове УО  по регионима на обавезу да проследе позив свом чланству, али и да председнику УО и председнику Скупштине доставе оријентациони број колега који долазе на скуп.

Председник УО је обавестио да ће потписати уговор са туристичком агенцијом „Rubicon travel“у наредном периоду о суорганизовању овог стручног скупа и да је 6. фебруара 2017. године  имао састанак са представником  агенције „Rubicon travel“ са којим су договорени детаљи око резервације смештаја  за учеснике, предаваче и госте скупа као и уплате  котизације за тај скуп. Тачно су прецизиране обавезе агенције и обавезе УО у организацији. Председник УО је преузео обавезу да конкретна задужења чланова УО  за овај скуп припреми и достави  члановима до 20. марта 2017. године.

III ТАЧКА:

Иван Ружичић је подсетио  да је у материјалу за ову седницу свим члановима УО достављен  предлог ЗОСОВ-а који је израдило МПН и ТР. То је полазна основа за дискусију која се развила на седници УО,  али и паралелно су учесници  регионалног скупа у Соко Бањи ( око 100 директора из региона југоисточне Србије) на радионицама, које су организоване са темама: лиценцирање директора школа и анализа предлога ЗОСОВ-а, доносили закључке  по тим питањима.

У дискусији  чланова УО  по питању предлога из ЗОСОВ-а, Роберт Џунић  је истакао  да је веома добро  у овом предлогу што је  Удружење директора предложено  да да једног члана за НПС. С тим у вези је предложено  да се задужи председник Скупштине, Дејан Недић,  да се информише  о поступку за добијање репрезентативности за „ДДШС“, као представника директора вртића, основних и средњих школа Србије, да би  „ДДШС“  уколико  се овакав ЗОСОВ усвоји, било спремно да кандидује свог представника за НПС. Такође, Р. Џунић је предложио да се у ЗОСОВ обавезно убаци одредба  да директор школе мора имати 50% +1 глас подршке Наставничког већа да би био кандидат за директора школе и истакао да не би било добро  решење да уместо Школског одбора Министар просвете бира директоре школа убудуће. Такође, сматра да јепредуслов од  8 година стажа добар   за избор  директора  школе.

Даље у дискусијама је предложено да се чл.204, који предвиђа да по усвајању ЗОСОВ-а, у року од 6 месеци буду расписани конкурси за све  директоре школа мора бити брисан, јер то  у ствари значи скраћење мандата директора који су изабрани у легалној процедури  што је противуставно и за директоре неприхватљиво.

Чланови УО су у оквиру ове тачке саслушали и предлоге  чланова "ДДШС“ из региона југоисточна Србија које су они дали на свом скупу о томе  и овде их наводимо у целости:

1. Из Нацрта ЗОСОВА-а брисати члан 204.

2. Поступак избора директора установе (члан 75. Нацрта) треба да се обавља у складу

са тренутно важећом законском регулативом. Другим речима, у поступку избора

директора значајну улогу треба да имају Наставничко веће и Орган управљања.

Школски одбор треба да врши избор од кандидата који су добили више од 50%

гласова од укупног броја запослених.

3. Чланови Органа управљања мимо Наставничког већа треба да буду квалификовани

за обављање ове функције или да претходно локална самоуправа има обавезу да

реализује обуку за чланове Школског одбора.

4. Темељним законом регулисати број стручних сарадника, а не подзаконским актом.

Школа са више од 15 одељења треба да има два стручна сарадника јер је све више

ученика из непотпуних породица којима је потребна додатна подршка у стању

социјално – економских проблема наших породица које су, уз наведено,

оптерећене и проблемима развода, запуштености и занемаривања. Рад на

превенцији и заштити од насиља, рад у СТИО тиму као и поступања у тим

случајевима су велика одговорност стручног сарадника.

5. Норма непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника (Члан 148.

Нацрта) треба да износи 18 часова за наставнике српског језика и књижевности,

математике и страних језика. Норма непосредног рада наставника практичне

наставе у средњим стручним школама треба да буде мања од 26 часова (Члан 148.

Став 2.)

6. Чланом 192. Нацрта предвиђена је прекршајна одговорност за секретара установе.

Потребно је увести прекршајну одговорност и за шефа рачуноводства.

7. Оцену су спољашњег вредновања треба узети у обзир приликом избора директора

установе ако и само ако је директор у тренутку вредновања био у мандату најмање

две године.

8. За учињене лакше повреде од стране запосленог не треба спроводити

дисциплински поступак, а изриче се новчана казна у износу од 5%.

9. Приликом преузимања запослених, уколико у установи постоји технолошки вишак

или радник са непуном нормом, он треба да има предност у односу на све остале

са листе технолошких вишкова и листе радника са непуном нормом.

 

Последњи предлог није у директној вези са Нацртом ЗОСОВ-а, а тиче се зараде

запослених са 4. степеном стручне спреме. Коефицијент њихових зарада износи 8,63 и

значајно је нижи од коефицијента у предшколским установама за исто радно место

(11,37). Ови радници по важећој регулативи примају минималну нето зараду.__

 

После тога, УО  је усвојио

Закључак

да спорни члан ЗОСОВ-а по коме Министар самостално одлучује о избору  свих директора а искључује се Школски одбор из процедуре одлучивања, води ка централизацији и могућој политизацији одлучивања.

Исти став заузели су и директори Региона југоисток.  УО је , у настојању да се  уваже ставови и других Региона о предлогу ЗОСОВ-а, одлучио да позове чланство по осталим Регионима, да се  до 2. марта 2017. изјасни о овом и другим питањима из  датог предлога а која би могла бити спорна. Након тога, председници Скупштине и УО би систематизовали  заузете ставове и заказали састанак са Министром просвете.

IV ТАЧКА:

 УО је разматрао финансијски извештај и завршни рачун за 2016. годину и исти усвојио  са 7 гласова ЗА, нико против, нико уздржан.

V ТАЧКА:

 Дејан Недић је обавестио УО да је приспео допис од ЕSHA-e за уплату чланарине.

 Иван Ружичић је обавестио  о допису Марка Гајића са Бледа у коме се позива наше Друштво да пријави 10 основних школа на конкурс за пројекат „Bled Water Festival“.

 УО је по овом питању донео

ОДЛУКУ

 Да се за пројекат „Bled Water Festival“ пријаве следеће школе:

1.       ОШ“Вук Караџић“ Београд

2.       ОШ“Краљ Петар I“ Београд

3.       ОШ“Свети Сава „Кикинда

4.       ОШ“Краљ Петар I“ Ниш

5.       ОШ“Свети Сава“ Чачак

6.       ОШ“Милинко Кушић“ Ивањица

7.       ОШ „Светозар Марковић“ Крагујевац

8.        ОШ“Вук Караџић“ Пирот

9.       ОШ“Вук Караџић“Рипањ

10.   ОШ“Васа Стајић“Нови Сад

•   -Милибор Саковић је упознао УО са могућношћу организовања семинара са темом безбедности на радном месту и о елементарним непогодама, којима се обезбеђују сертификати за учеснике.

-                Такође је упознао УО са захтевом  аутора семинара , каталошког броја 88, „Родна равноправност“ -за подршку, а заузврат би омогућио  да пет школа похађа семинар бесплатно.

• На крају су Роберт Џунић и Светислав Младеновић  изразили велико задовољство због организовања регионалног састанка директора југоисточне Србије као и због ове седнице УО.

Иван Ружичић се у име  свих присутних захвалио Роберту Џунићу и Драгану Алексићу на ангажовању да чују мишљења и предлоге  великог броја  директора  из југоисточне Србије. Посебно је истакао чињеницу да су  организатори успели да учлане  48 нових чланова, што   би требало да представља мотивацију и осталим Регионима да свакодневно раде  на омасовљењу чланства, јер једино тако наш глас може да се уважи.

Седница је завршена у 2030.

Записничар
Владан Ницовић

    Председник УО
Иван Ружичић, проф.