ПОСЛОВНИК О РАДУ
УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
„Друштво директора школа Србије“

Члан 1.

Овим Пословником се регулише начин рада  Управног одбора  Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“ (у даљем тексту: Управни одбор). Одредбе овог Пословника обавезне су  за све чланове  Управног одбора.

Члан 2.

Управни одбор бира и разрешава Скупштина Друштва.

Члан 3.

Председника Управног одбора  бирају чланови  Управног одбора  на првој конститутивној седници у новом сазиву из реда чланова Управног одбора  већином гласова  присутних чланова , уколико има кворум за рад. Председник  Управног одбора  не може бити председник Скупштине „Друштва директора школа Србије“.

Члан 4.

Управни одбор  обавља свој рад на седницама.

Члан 5.

Управни одбор врши послове утврђене законом и Статутом Друштва.

Члан 6.

Управни одбор руководи  радом Друштва  и стара се о спровођењу  одлука, закључака и ставова Скупштине  и одговоран је за њихово извршење.

Члан 7.

Управни одбор је  оперативни орган Скупштине Друштва  који се стара о спровођењу циљева Друштва  који су утврђени Статутом.

Члан 8.

Радом Управног одбора руководи председник Управног одбора  који је одговоран за примену одредаба овог Пословника.

Члан 9.

Председнику Управног одбора мандат траје 3 (три) године.

Члан 10.

Редовне седнице Управног одбора  сазива  председник писаним путем, уз предлог дневног реда.

Члан 11.

Седницом руководи председник, а у његовом одсуству председник Скупштине „ДДШС“.

Члан 12.

Седнице Управног одбора  се одржавају по потреби, а најмање четири пута годишње.

Члан 13.

За пуноважност одлука потребно је  да седници присуствује пет чланова, а одлуке се сматрају донетим уколико за њих гласа већина присутних чланова.

Члан 14.

Управни одбор обавља следеће послове:

-руководи радом Друштва

-припрема и предлаже измене Статута

-предлаже финансијски извештај и завршни рачун

-извршава закључке  и одлуке Скупштине

-располаже средствима Друштва у оквиру утврђеног финансијског плана

-припрема и подноси извештаје о свом раду Скупштини

-обавља и друге послове и задатке утврђене Статутом и другим актима  Друштва.

Члан 15.

Управни одбор  се састоји од 9(девет) чланова, укључујући и председника Скупштине  Друштва.

Члан 16.

Мандат чланова Управног одбора траје  3 (три) године са могућношћу поновног избора на исту дужност.

Члан 17.

Чланови Управног одбора  не могу имати јавне функције у политичким странкама  које делују  на територији Републике Србије.

Члан 18.

Председник  Управног одбора стара се о извршавању донетих одлука.

Члан 19.

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора од 27.12.2016. године.

У Београду, 27.12.2016. године