ЗАПИСНИК САII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО“ДДШС“, 21.02.2014.

Седница је одржана у петак, 21.02.2014. године са почетком у 1200 часова, у О.Ш.“Вук Караџић“ у Београду.

Седници су присуствовали председник и   сви чланови Управног одбора: Дејан Недић, Милош Бјелановић, Златко Грушановић,  Сеад Љајић, Ибољка Ђокић, Марко Лош, Роберт Џунић, Драган Алексић, као и Милибор Саковић, Владан Ницовић, Игор Бем, Новица Манојловић, Марија Милетић.Као специјални гост седници је присуствовала директорка српске Гимназије из Будимпеште.

Седницу је отворио  председник УО, Иван Ружичић и поздравио све присутне.

Управни одбор је једногласно прихватио предложени

             ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Усмени извештај о раду чланова У.О. у периоду између две седнице У.О.
  3. Припрема  и организација стручног скупа у марту 2014. године
  4. Информација о учешћу представника „ДДШС“ на редовном ESHAсастанку од 31.03. до 02.04.2014. у Хелсинкију
  5. Организација посете словеначког Удружења Београду од 31.05. до 02.06.2014.
  6. Питања и предлози

I ТАЧКА

Записник са Прве редовне седнице Управног одбора у новом саставу усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА

 

Председник УО „ДДШС“  позвао је све присутне  по регионима да поднесу извештаје о свом раду, што је и учињено.

Београдски регион и сви чланови УО из њега су у овим драматичним тренуцима , условљеним усвајањем новог Закона о јавним набавкама, имали много активности. Професор Дејан Недић је известио о састанку 72 директора посвећеном управо овој теми, на основу чега је Министарство финансија уприличило и једнодневну обуку за преко 250 секретара школа из Београда и осталих делова Србије, где су главне теме биле: решавање проблема јавних набавки  електричне енергије , екскурзија, школа у природи, матурских вечери, ђачких кухиња и пласирања средстава  од закупа фискултурних сала и других донација.

Роберт Џунић и Драган Алексић су говорили о сличним проблемима  из свог региона, у коме је већ било организованих састанака  директора и секретара  школа из Ниша. У наредном периоду, овакве састанке ће организовати  у Лесковцу, Врању и другим градовима  региона југоисточне Србије.

У Региону западне и централне Србије, професор Сеад Љајић је одржао састанак са директорима  Новог Пазара, Сјенице и Тутина, где је представио рад Друштва.

Представници Региона Војводина  су донели план активности  региона за пролеће 2014. године.Највећи број директора из Војводине  такође је заокупљен проблемом  јавних набавки.

Председник УО је истакао да је број чланова „ДДШС“ порастао на 340. Посебно признање је одао представницима „ДДШС“ из београдског Региона и позвао  остале чланове УО да следе примере београдских колега.

∙ Чланови УО  указали су  и на потребу  да се изврши анализа  броја запослених и  броја ученика у школама које су чланице  „ДДШС“  и да се на тај начин  потврди репрезентативност нашег  удружења.

∙ Управно одбору се обратила и директорка српске Гимназије из Будимпеште, која је истакла да је наше удружење директора  за 10 година у кашњењу за мађарским удружењем директора, које је незаобилазни фактор у доношењу образовних закона у тој држави. Она је подржала наш начин рада који ће кад тад донети сличне резултате.

∙ Такође је закључено да  Друштво не треба да се бори против Закона о јавним набавкама, већ да иницира надлежна Министарства  да нам помогну у обукама, лиценцирању наших запослених и на тај начин омогуће нормалан рад наших школа.

∙ Професор Дејан Недић је захтевао од УО  да се изјасни о иницијативи секретара београдских школа да се уведе LEX SPECIALIS на пољу јавних набавки, и то око свих набавки које се финансирају из родитељског динара ( екскурзије, матурске вечери).

∙ Професор Иван Ружичић је предложио да се сви проблеми у овој области  дефинишу  и да се према  Министарству финансија и Министарству просвете, науке и технолошког развоја  иде у правцу предлога  законских измена, како би се ти проблеми превазишли и како би се олакшала примена  у пракси поменутих закона, а пре свега Закона о јавним набавкама.

∙Председник У.О. је предложио да се на сајту „ДДШС“  објаве примери докумената  за процедуру јавних набавки  и да се тако олакша рад директора и секретара  школа и позвао присутне да примере из праксе  шаљу на e-mail „ДДШС“, како би били доступни и другим  члановима и школама.

III ТАЧКА

    Председник УО је предложио да се у другој половини марта припреми и одржи стручни скуп  на Универзитету Сингидунум. Чланови УО  су се сложили  да термин одржавања  буде 21. март  2014. и да сам стручни скуп има 2 дела: први део би се односио на Закон о јавним набавкама а други  на Обуку и испит  за лиценцу за директоре  школа и образовних установа. Обавезу да организују стручни скуп, поред председника УО и председника Скупштине, преузели су Милибор Саковић и Владан Ницовић.

IV ТАЧКА

На основу извештаја  Дејана Недића и Ивана Ружичића о организацији и учешћу  наших представника на годишњој скупштини ESHA-е у периоду 31.3.-2.4.2014. у Хелсинкију, одлучено је да Друштво представља професор Игор Бем, а средства за пут ће се обезбедити са рачуна Друштва.

По овој тачки дневног реда, УО је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Упућује се професор Игор Бем, директор Економске школе „Боса Милићевић“ из Суботице, на годишњу скупштину  ESHA-е у Хелсинки, у периоду 31.3.-2.4.2014. године.

Трошкови путовања падају на терет „Друштва директора школа Србије“, док трошкове смештаја сноси организатор.

V ТАЧКА

Председник УО је известио чланове УО  да ће се у периоду  од 31. маја  до 2. јуна 2014. године обавити узвратна посета словеначке делегације Друштва равнатеља, па је неопходно започети припреме  око смештаја и програма боравка  словеначке делегације. Постоји могућност да 3 члана делегације  из реда основних школа  део ове посете реализују у Ивањици , па је потребно благовремено  испланирати  садржај активности. Око реализације овог програма  ангажоваће се директори који су боравили у Словенији, а позвани су сви чланови српске делегације да узму учешће у реализацији планираних активности.

VI ТАЧКА

∙ Председник УО је упознао чланове УО са иницијативом  за организовање  заједничког састанка Управних одбора „ДДШС“ и Уније синдиката просветних радника, крајем месеца априла, што је УО једногласно прихватио.

∙ Посебно су истакнути проблеми на које је указао директор Економске школе из Бујановца, Новица Манојловић . Он је известио УО да је у току кампања за његову смену и затражио је од Друштва да захтева од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да Другостепена комисија Министарства испита цео случај.

По овој тачки дневног реда, УО  је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

Министарству просвете, науке и технолошког развоја  упутити допис  ради покретања иницијативе  за укључење Министарства  у  разрешење настале ситуације у Економској школи „Свети Сава“ у Бујановцу.

∙ Професор Марија Милетић  из XIV београдске гимназије  је указала на тужбе  које су београдске топлане  понеле против школа, са захтевом за блокирање рачуна, на шта је председник Скупштине Друштва , Дејан Недић, одговорио да  Друштво предузима  кораке да не дође до блокирања рачуна, већ да се са градским Секретаријатом  за образовање  разреше ови проблеми.

∙ Професор Роберт Џунић је упозорио на Уредбу о запошљавању коју је донела Влада Републике Србије, која нам отежава организобање наставе у основним и средњим школама. Из ове Уредбе су изузете  високошколске установе, па је дао предлог да Друштво делује у правцу изузећа основних и средњих школа, што је УО прихватио.

∙ Председник УО   је нагласио да је повећањем чланства повећан и обим посла техничког секретара, истакавши његов допринос на ажурирању свих евиденција као и координацији рада међу регионима.

Седница је завршена у 1400 часова.

Записник водио:

В. Ницовић

                                                 Председник УО“ДДШС“

                                                 Иван Ружичић, професор