UDRUŽENJE GRAĐANA

„DRUŠTVO DIREKTORA ŠKOLA SRBIJE“

Č A Č A K, Župana Stracimira 1

 

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 2017.GODINE

P R I H O D I

-Višak prihoda prenet iz prethodnog perioda                         138.299,95

- PRIHOD OD DONACIJA                                                   165.370,00

- PRIHOD OD ČLANARINE                                                480.798,14

       SVEGA PRIHODI:                                                     784.468,09  

R A S H O D I

 

- TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA              37.060,00

- TELEFONSKI TROŠKOVI                                                       8.250,28

- INTERNET USLUGE                                                                   4.579,00

- TROŠKOVI BRUTO ZARADA                                          205.608,62

- NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽB.PUTOVANJE          

* Prevoz na sl. putu                                                                 116.896,29

- TROŠKOVI ČLANARINA – ESHA                                      40.397,50

- ADVOKATSKE USLUGE                                                     63.180,00

- KNJIGOVODSTVENE USLUGE                                          28.000,00

- REPREZENTACIJA                                                                 98.814,00

- OSTALE USLUGE                                                                   10.000,00                  

- DONACIJE                                                                               12.100,00

- NAKNADA APR                                                                        1.900,00

- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                      10.520,55

                                                                              

       SVEGA RASHODI:                                                          637.306,24

 

RAZLIKA ZA PRENOS U NAREDNU GODINU           147.161,85