UDRUŽENJE GRAĐANA

„DRUŠTVO DIREKTORA  ŠKOLA SRBIJE“

Č A Č A K, Župana Stracimira 1

 

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU  2018.GODINE

P R I H O D I

-Višak prihoda prenet iz prethodnog perioda                                     147.161,85

- PRIHOD OD DONACIJA                                                               403.750,00

 

- PRIHOD OD ČLANARINE                                                            536.476,46

       SVEGA PRIHODI:                                                                 1.087.388,31

R A S H O D I

 

- TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA                           48.200,00

- POTROŠNI MATERIAL                                                                     20.780,00

- TELEFONSKI TROŠKOVI                                                                  8.839,45

- INTERNET  USLUGE                                                                            4.579,00

- TROŠKOVI  BRUTO ZARADA                                                       246.671,62

- NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽB.PUTOVANJE          

  • · Prevoz na sl. putu u zemlji                                                        128.461,28
  • · Smeštaj na  sl. putu u zemlji                                                        72.710,00
  • · Dnevnice u inostranstvu                                                              17.801,93
  • · Prevoz na sl.putu u inostranstvu                                                  27.771,01
  • · Smestaj na sl.putu u inostranstvu                                                 14.122,86

 

- TROŠKOVI ČLANARINA – ESHA                                                    50.922,30

-  PREMIJE OSIGURANJA                                                                      1.385,00

- KNJIGOVODSTVENE USLUGE                                                         32.000,00

- REPREZENTACIJA                                                                            206.297,50

-  OSTALE USLUGE                                                                               15.050,92                

- NAKNADA APR                                                                                        500,00

- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                                    11.041,29

                                                                               

        SVEGA RASHODI:                                                                     907.134,16      

 

RAZLIKA  ZA PRENOS U NAREDNU GODINU                          180.254,15