Записник,

са II седнице УО Друштва директора школа Србије, одржане 26.04.2010.године са почетком у 1100 часова у просторијама РЦ Чачак.

Састанку присуствују сви чланови одбора: Иван Ружичић, Владан Ницовић, РадојкаЂорђевић, Стеван Давидовић, Радмило Прокић,Драган Парезановић и Гордана Каранац.

Констатовано је да постоји кворум за пуноважно одлучивање.

Седницом председава председник Удружења «ДДШС» Иван Ружичић, директор Гимназије Чачак.

Дневни ред:

  1. Читање и усвајање записника са претходне седнице
  2. Иницијатива за измену појединих чланова Закона о основама система образовања и васпитања
  3. Договор око организације Скупштине «ДДШС»
  4. Разно

Дневни ред је без измена и допуна једногласно усвојен.

1. Записник с претходне седнице прочитан и једногласно усвојен.

2.  Иван Ружичић присутне упознао с предлогом измена  Закона о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу 11.09.2009. године, а који је потписан од стране председника заједнице Гимназија Србије Др Радивоја Стојковића и Председника заједнице Економских школа Србије Данке Влаховић, професора. Након краће дискусије присутни су подржали предлог измена с тим да Драган Парезановић припреми у писаној форми,с образложењем предлоге измена Закона о основама образовања и васпитања за  Основну школу.

 Предлог прихваћен.

3. На конститутивној седници «ДДШС» одлучено да се друга Скупштина Удружења одржи када  удружењу приступи око 100 чланова. Обзиром да тренутно има 56 чланова из 17 општина сматрамо да су се стекли услови да се планира друга Скупштина. Планирано је да се седница Управног  Одбора као припрема за Скупштину одржи 26.05.2010.године, а Скупштина 02.06.2010.године. Теме с којима би требало упознати чланове на Скупштини су:

            Испит за директора,

            Мировање радног односа директору на месту са ког је изабран на функцију,

            Предлог да се зараде директора и помоћника директора увећају,

            Закон о основама система образовања и васпитања (измене)

            План мреже школа.

Стеван Давидовић дао предлог да се на Скупштини дефинишу начин и области које би требало да буду  заступљене на испиту за директоре образовних установа.

Присутни предлог прихватили, па се одлучује:

Да, Стеван Давидовић, припреми за Скупштину планирану за 02.06.2010. г модуле за полагање испита за директоре. Колега Давидовић прихватио задужење.

РадојкаЂорђевић, сматра да се позив за Скупштину удружења «ДДШС»објави у Просветном прегледу како би што већи број директора и помоћника директора школа Србије имао информацију о поменутом удружењу. Предлог прихваћен.

4. Под тачком разно дискутовало се о темама

- «бесплатних уџбеника» за ученике првог разреда Основне школе,

- о симболима удружења,  

- примерима добре педагошке праксе земаља из окружења.

- проблем финансирања  виших нивоа такмичења.

Радмило Прокић навео пример добре праксе из општине Горњи Милановац где је урађен елаборат о броју деце и мрежи школа за наредних неколико година.

РЕЗИМЕ:

До следећег састанка Управног Одбора 26.05.2010.године урадити следеће:

-         проширити чланство

-         дефинисати Дневни ред за II Скупштину 02.06.2010. године

-         члановима  са стране уручити позиве и телефонски их обавестити.

Седница завршена у 1215 .

Записник сачинио

Гордана Каранац,                                                                           

Директор ОШ «Божо Томић»

Пријевор

 Председник У.Г. «ДДШС»

                                                                          Иван Ружичић,

                                                                         Директор Гимназије Чачак