Записник,

са III седнице УО Друштва директора школа Србије, одрђане 9.11.2010. године са почетком у 1100 часова у просторијама РЦ Чачак.

Састанку присуствују: Иван Ружичић, Владан Ницовић, Драган Парезановић, Радмила Прокић и Гордана Каранац.

Оправдано одсутни: Радојка Ђорђевић и Стеван Давидовић.

Седницом председава председник Удружења "ДДШС" Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку.

Констатовано је да постоји кворум за пуноважно одлучивање.

Дневни ред:

 1. Читање и усвајање записника са претходне седнице
 2. Усвајање Пословника о раду Иправног одбора "Друштва директора школа Србије"
 3. Договор о сазивању I редовне скупштине Удружења грађана "ДДШС"
 4. Питања и сугестије

Дневни ред је без измена и допуна једногласно усвојен.

 1. Записник са претходне седнице прочитан и једногласно усвојен.
 2. председник Удружења, г. Иван Ружичић у уводном излагању упознао присутне о предлогу Пословника о раду УО удружења грађана. Након читања приложеног Пословника присутни су без измена и допуна једногласно усвојили.
 3. Иван Ружичић, дао осврт на досадашњи рад Управног одбора. Додаје да је планирана I редовна седница Скупштине "ДДШС", за 19.11.2010. године са почетком у 1200 часова у хотелу "Морава". Предлог дневног реда Скупштине:
 • Извештај о досадашњем раду "ДДШС"
 • Професионални и материјални статус директора школа у Србији
 • Избор органа УГ "ДДШС"
  • председника Скупштине
  • чланова УО "ДДШС"
  • председника и заменика председника УО "ДДШС"
  • надзорног одбора "ДДШС"
 • Договор о раду за наредни период

Господин Владан Ницовић је образложио своју намеру да поднесе оставку на место председника скупштине УО "ДДШС" због избора на место председника заједнице Економских школа Србије.

За седницу скупштине планирано је да се позову сви чланови и представници Министарства просвете: министар, Др Жарко Обрадовић, помоћник министра за средње образовање Богољуб Лазаревић, помоћник министра за основно образовање Желимир Попов, запослене из Завода за вредновање квалитета образовања, Гордана Чапроћ, Милан Бошковић, представнике Уније синдиката.

Позиви ће бити послати електронским путем за директоре Моравичког округа, док ће остали бити обавештени путем писаних позивница.

Владан Ницовић се обавезао да организује електронску презентацију УГ и дежурство на дан седнице Скупштине.
Тог дана, након скупштине, планиран је и ручак за присутне, трошкове ће сносити чланови удружења из Чачака.

Седница завршена у 1150.

 

Записничар
Гордана Каранац, директор
ОШ "Божо Томић" Пријевор

Председник УГ "ДДШС"
Иван Ружичић, директор
Гимназије у Чачку

 

Записник,

са II седнице УО Друштва директора школа Србије, одржане 26.04.2010.године са почетком у 1100 часова у просторијама РЦ Чачак.

Састанку присуствују сви чланови одбора: Иван Ружичић, Владан Ницовић, РадојкаЂорђевић, Стеван Давидовић, Радмило Прокић,Драган Парезановић и Гордана Каранац.

Констатовано је да постоји кворум за пуноважно одлучивање.

Седницом председава председник Удружења «ДДШС» Иван Ружичић, директор Гимназије Чачак.

Дневни ред:

 1. Читање и усвајање записника са претходне седнице
 2. Иницијатива за измену појединих чланова Закона о основама система образовања и васпитања
 3. Договор око организације Скупштине «ДДШС»
 4. Разно

Дневни ред је без измена и допуна једногласно усвојен.

1. Записник с претходне седнице прочитан и једногласно усвојен.

2.  Иван Ружичић присутне упознао с предлогом измена  Закона о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу 11.09.2009. године, а који је потписан од стране председника заједнице Гимназија Србије Др Радивоја Стојковића и Председника заједнице Економских школа Србије Данке Влаховић, професора. Након краће дискусије присутни су подржали предлог измена с тим да Драган Парезановић припреми у писаној форми,с образложењем предлоге измена Закона о основама образовања и васпитања за  Основну школу.

 Предлог прихваћен.

3. На конститутивној седници «ДДШС» одлучено да се друга Скупштина Удружења одржи када  удружењу приступи око 100 чланова. Обзиром да тренутно има 56 чланова из 17 општина сматрамо да су се стекли услови да се планира друга Скупштина. Планирано је да се седница Управног  Одбора као припрема за Скупштину одржи 26.05.2010.године, а Скупштина 02.06.2010.године. Теме с којима би требало упознати чланове на Скупштини су:

            Испит за директора,

            Мировање радног односа директору на месту са ког је изабран на функцију,

            Предлог да се зараде директора и помоћника директора увећају,

            Закон о основама система образовања и васпитања (измене)

            План мреже школа.

Стеван Давидовић дао предлог да се на Скупштини дефинишу начин и области које би требало да буду  заступљене на испиту за директоре образовних установа.

Присутни предлог прихватили, па се одлучује:

Да, Стеван Давидовић, припреми за Скупштину планирану за 02.06.2010. г модуле за полагање испита за директоре. Колега Давидовић прихватио задужење.

РадојкаЂорђевић, сматра да се позив за Скупштину удружења «ДДШС»објави у Просветном прегледу како би што већи број директора и помоћника директора школа Србије имао информацију о поменутом удружењу. Предлог прихваћен.

4. Под тачком разно дискутовало се о темама

- «бесплатних уџбеника» за ученике првог разреда Основне школе,

- о симболима удружења,  

- примерима добре педагошке праксе земаља из окружења.

- проблем финансирања  виших нивоа такмичења.

Радмило Прокић навео пример добре праксе из општине Горњи Милановац где је урађен елаборат о броју деце и мрежи школа за наредних неколико година.

РЕЗИМЕ:

До следећег састанка Управног Одбора 26.05.2010.године урадити следеће:

-         проширити чланство

-         дефинисати Дневни ред за II Скупштину 02.06.2010. године

-         члановима  са стране уручити позиве и телефонски их обавестити.

Седница завршена у 1215 .

Записник сачинио

Гордана Каранац,                                                                           

Директор ОШ «Божо Томић»

Пријевор

 Председник У.Г. «ДДШС»

                                                                          Иван Ружичић,

                                                                         Директор Гимназије Чачак

Записник са Прве седнице УО ДДШС – 15. децембар 2009.

Записник са II седнице УО ДДШС - 26.април 2010.

 

Записник са III седнице УО ДДШС - 9.новембар 2010.

Записник са I седнице УО ДДШС - 21.децембар 2010.

 

Записник са II седнице УО ДДШС - 1.фебруар 2011.

Саопштење - 2.фебруар 2011.

 

Саопштење - 9.фебруар 2011.

Саопштење - 11.март 2011.

Записник са IV седнице УО ДДШС - 11.новембар 2011.

Записник са V седнице УО ДДШС - 26. децембар 2011.

Записник са VI седнице УО ДДШС - 20. фебруар 2012.

Записник са VII седнице УО ДДШС - 15. мај 2012.

 Записник са VIII редовне седнице УО-24. август 2012.

 

Записник са IX редовне седнице Управног одбора - 24.јануар 2013. го 

Записник са X редовне седнице Управног одбора-26. фебруар 2013. 

 Записник са XI редовне седнице Управног одбора- 10. мај 2013.  

Записник са XII редовне седнице Управног одбора-26. јуни 2013.

 

 Записник са XIII редовне седнице УО- 29. октобар 2013.

Записник са прве редовне седнице УО-17.12.2013.

-Записник са друге редовне седнице УО -21.2.2014.

-Записник са треће редовне седницеУО- 12.6.2014.

-Записник са четврте редовне седнице  УО-26.9.2014.

- Записник са пете редовне седнице УО-9.12.2014.

 

 

 
Поштоване колеге,

 Већ, неколико година на разним скуповима заједница школа или актива директора постављају се питања која су везана за статус и улогу директора школа у нашем образовном систему. Полазећи од тога да то Синдикате не интересује, а Министарство просвете још мање, дошло се до тога да директори школа као важна карика целог система су „ ни на небу ни на земљи“, одговорни за све и свашта, а потпуно незаштићени.

Због свега тога на састанку Актива директора основних и средњих школа Моравичког округа одржаног 14. јула 2009. у Гучи формирана је радна група која је припремила оснивачку Скупштину Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“. Та оснивачка Скупштина је одржана 28. августа 2009. у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку и на њој је присуствовало 40 директора основних и средњих школа из Моравичког округа. Том приликом је усвојен Статут Друштва, донета одлука о оснивању Друштва, изабран Председник Скупштине и седам чланова Управног одбора.Такође је и овлашћен предсеник Управног одбора Друштва да заступа Друштво у поступку регистрације.

 Пошто, Агенција за привредне регистре у Беогреаду, због промене законских прописа није примала пријаве за регистрацију до 20. октобра 2009. овлашћено лице је 28.октобра 2009.предало потребну документацију Агенцији, а она је издала решење о упису у Регистар Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“, 23. новембра 2009. године. Седам дана после тога је преузето решење, а затим је урађено све остало што је потребно за даљи рад Друштва до 11. децембра и Друштво је прву седницу Управног одбора одржало 15. децембра 2009.

 

Прва редовна Скупштина У.Г.“ДДШС“ одржана је 19.11.2010.у Чачку и на њој је присуствовало 85. директора основних и средњих школа из 20 градова и општина у Србији. Том приликом је изабран нови председник Скупштине и нови У.О, У.Г.“ДДШС“. Записник са ове Скупштине и имена и адресе чланова У.О. су на сајту ДДШС.

 Иначе, циљеви рада Друштва су, између осталог, залагање за афирмацију нових идеја у просвети и борба за професионални, материјални и стручни статус директора школа у Србији. Седиште Друштва је у Гимназији у Чачку, Жупана Страцимира бр. 1, тел. 032-320 545, председник Управног одбора је директор те школе Иван Ружичић, професор филозофије.

 Уколико сте заинтересовани да се укључите у рад  Друштва можете се јавити некоме од чланова У.О.

 

Чланк у изради