Предлог програма обуке и садржаја испита за дозволу за рад(лиценцу) за директора

  1. 1.Шта предвиђа Закон о основама система образовања и васпитања:

1.1.  У условима за обављање дужности директора школе у чл. 59 став 5 предвиђа, између осталог, и дозволу за рад, а услов за то је похађање обуке и положен испит за директора установе;

Дозвола за рад и лиценца за директора се користе као синоними;

Закон предвиђа и да се директор може изабрати чак и ако нема дозволу за рад, т.ј. лиценцу (у тексту се каже:“...који нема положен испит за директора“) али је у обавези да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност (чл. 59 став 9) односно годину дана од доношења Правилника о полагању испита за директора школе. Овде је битно и да је избор директора који нема дозволу за рад потпуно легалан практично годину дана после доношења Правилника и битно је да Закон предвиђа да је годину дана довољан временски рок да директор школе савлада т.ј. обави обуку и положи испит за директора школе;

Такође, у чл. 59 став 17 се предвиђа да Министар просвете, треба после дефинисања СТАНДАРДА КОМПЕТЕНЦИЈА за директора образовно васпитне установе да пропише:

-                     Ближе услове за избор директора!! (ово је необично, јер су ти услови дефинисани у чл. 59 и чл.8 став 2 и у члану 120.),

-                     Садржај програма обуке у складу са Стандардима,

-                     Програм испита, начин и поступак полагања испита,

-                     Састав комисије и начин рада,

-                     Трошкове полагања испита и накнаде за рад чланова комисије,

-                     Изглед обрасца лиценце и начин вођења регистра издатих лиценци за директоре.

Све ово треба да одреди Правилник.

  1. 2.Стратегија развоја образовања у Србији до 2020, која је недавно усвојена предвиђа нову улогу директора школе;

Наиме, у првој деценији 21. века доста се говорило о томе да директор школе треба да буде пре свега менаџер и чак су рађени програми стручног усавршавања директора у складу са тим. Међутим, од 2010. године долази до промена у приступу улози директора школе. Та промена је најпре урађена у Правцима развоја образовања и васпитања у Републици Србији / крај 2010/почетак 2011./, а посебно је наглашена у СРОС.

У стратегији се предвиђа:

На основу наших досадашњих искустава, искустава из других земаља и на основу темељних научних  и стручних истраживања, у целом систему управљања и руковођења васпитно-образовним установама кључну улогу има директор.

Његова улога је од критичне важности за организацију и функционисање установе, за квалитет рада установе као целине, за квалитет наставе и квалитет постигнућа ученика.

Основне мере за унапређење  система руковођења:

1. Деполитизација избора директора.

У пракси је видљив  велики утицај политичких партија на избор и рад директора, што утиче на квалитет руковођења, јер се не поштују професионални критеријуми и стандарди;

2. Прецизнија законска регулатива улоге директора.

Промене у тој области треба да нагласе улогу директора као ПЕДАГОШКОГ РУКОВОДИОЦА васпитно-образовне установе у:

-   обезбеђивању  функционисања установе као целине;

-   развоју идентитета и етоса установе;

-   унапређењу система стручног усавршавања  наставника, а посебно усавршавања у самој установи;

-   подстицању тимског рада  наставника;

-   успостављању сарадње са локалном средином и родитељима

3. Успостављање система за процену рада директора.

Ова промена улоге директора школе није искључива, у смислу да директор нема обавезу да буде добар менаџер, већ по мом мишљењу, она предвиђа да је директор пре свега педагошки руководилац који доприноси квалитету рада установе али треба да у једном делу својих обавеза има и менаџерске способности и активности.

На недавно одржаној Првој регионалној конференцији удружања директора школа југоисточне Европе, која је одржана у Сарајеву од 22.-24. новембра 2012. године, у излагању представника ESHA (European School Heads Association), гдина Криса Харисона, истакнуто је да су истраживања потврдила да 60% утицаја на постигнућа ученика има школа, т.ј. 35% наставници и 25% директор школе, а сви остали (друштво, породица, локална заједница, родитељи...) 40%. Он је у једној краткој реченици дефинисао улогу директора школе: „Управљати школом ПАЖЉИВО и РАЗУМНО управљати финансијама“, што и јесте суштина нашег посла.

У том смислу, желећи да дам свој допринос решењу овг проблема око дозволе за рад директора школа, а све у складу са Законом и СРОС предлажем следећа решења и кораке.

1. Програм обуке за директоре образовно васпитних установа треба да има 3 основна садржаја и теме:

1.1. Директор као педагошки руководилац, т.ј. унапређење образовно васпитног рада, односно квалитета рада школе; /установе/;

1.2. Директор као менаџер, т.ј. управљање људским и материјалним потенцијалима школе и локалне средине;

1.3. Развој аутономије школе.

Ко би обучавао директоре у овим садржајима?

Пре свега садашњи директори школа, који би постали директори ментори на начин што би Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило јавни позив свим садашњим директорима школа који обављају дужност директора школа нпр. дуже од 6 година, да ураде један практичан рад са темом из једне од ове 3 области. Посебна комисија би прегледала те радове и свим директорима који су то урадили била би додељена лиценца за рад и они би могли да на следећем кораку припреме тимски, на подручју своје Школске управе једнодневне програме обуке за сваку област за друге директоре школа из ове 3 предложене области.

Такође, програме обуке, посебно из друге области, директор као менаџер могли би да изводе професори са факултета који се овим баве, уколико своје програме пријаве код Завода за вредновање квалитета у склопу редовних програма стручног усавршавања за све у просвети.

Какве би биле обавезе директора школа што се тиче обуке?

Директори који су у првом мандату, т.ј. који су на дужности до 4 године, имали би обавезу да похађају 2 једнодневне обуке од оне 3 предложене теме, а директори који су на дужности више од 4, а мање од 8 година похађали би 1 једнодневну обуку, т.ј. бирали би 1 од оне 3 предложене области. Директори који обављају дужност више од 8 година, не би морали да похађају обуку већ би директно пријавили свој практични рад у својој Школској управи.

Ко би чинио комисију за одбрану рада т.ј. за испит?

У комисији би био 1 директор ментор са подручја те Школске управе по избору кандидата, 1 представник Школске управе кога одреди Начелник Школске управе и 1 просветни инспектор са територије тог града или општине. Кандидат би пријавио тему и комисија би после увида у рад заказала одбрану рада, јавно у матичној школи кандидата.

Оцена на испиту, т.ј. представљању и одбрани рада била би само: положио или није положио. По обављеном испиту члан комисије, Представник Школске управе, шаље писани извештај о том да је кандидат савладао програм обуке или да је по том основу био ослобођен обуке и да је одбранио рад, све детаљно образложено, са радом у прилогу. Министарству Просвете, које у року од 30 дана издаје дозволу за рад директору школе.

Када ово заживи у пракси кроз програм обуке и испит могу проћи сви који то желе и ако нису на дужности директора школе, ако испуњавају основне услове за директора школе.

Како би се плаћао испит?

Обука коју би изводили директори ментори и други, плаћала би се са позиције стручно усавршавање као што се плаћа за све наставнике школе, а обавезе комисије би биле редовне обавезе просветних инспектора и радника Школске управе и оне се не би плаћале, чиме би испит за саме директоре био бесплатан, јер би посебан нонсенс био да то сами директори плаћају као да је то њихова приватна ствар.

На овај начин би се читав поступак обуке и испита за дозволу за рад директора образовно – васпитне установе:
1.децентрализовао,
2.деполитизовао и
3.професионализовао

што би посебно вратило достојанство дужности и професији директора школе, али и унапредило образовни систем јер би се добило на стотине примера добре праксе који би се користили за унапређење система образовања у Србији.

Ово је предлог у основним цртама и он сигурно тражи додатна појашњења и допуне, али је у великој мери у складу са постојећим Законом и посебно са СРОС до 2020. године.

У Чачку, март 2013.

Иван Ружичић

Дирертор Гимназије у Чачку

и председник У.О. „ДДШС“ 

 

ЗАПИСНИК СА X РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

Седница је одржана у уторак, 26. фебруара 2013. године, са почетком у 15 часова, у просторијама Економске средње школе“Боса Милићевић“ у Суботици. Седници су присуствовали председник У.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Светислав Младеновић, док су  одсутни проф. Радмило Прокић, проф. Стеван Давидовић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 4 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић  и проф. Владан Ницовић. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и захвалио се директору Средње економске школа „Боса Милићевић“, проф. Игору Бему, на гостопримству за одржавање ове седнице као и састанка Управног одбора „ДДШС“ са активом директора основних и средњих школа  Суботице.

Иван Ружичић је  предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Представљање „ДДШС“Активу основних и средњих школа Суботице

2.Припрема стручног скупа заказаног за  15.03.2013. године

3.Извештај о раду регионалних повереника  за претходни период

4.Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Председник Скупштине и председник Управног одбора „ДДШС“ упознали су присутне директоре основних и средњих школа Суботице са историјатом настанка „ДДШС“, програмским циљевима и активностима чланова „ДДШС“. У дискусији која је следила акцентовани су проблеми са којима се сусрећу у свом раду директори школа: статус директора, ниске зараде, лиценца за рад директора школа, неучествовање у преговорима синдиката са Министарством просвете и тд...
Овај састанак искоришћен је да се позову сви директори на стручни скуп који ће се одржати 15. марта 2013.у Београду, на коме би требало да се искристалише став „ДДШС“ о стандардима компетенција директора школа, програм обуке и начин стицања лиценце за рад директора школа.

После паузе прешло се на рад Управног одбора .

II TAЧКА:

Председник УО је упознао чланове УО о детаљима договора ректора Универзитета Сингидунум, проф. ДР Милована Станишића, и представника „ДДШС“ о уступању простора Универзитета за одржавање стручног скупа као и о реализацији могућности уводног предавања професора Сигидунума о питањима управљања и руковођења системима у образовању.

Председник УО је предложио да се после тога присутни укратко упознају са радом Друштва и да најави тему стручног скупа –Садржај програма обуке и садржај програма испита за дозволу за рад (тј. лиценцу)за директоре школа. Представљање стандарда компетенција за рад директора  поверили би Владану Ницовићу  и  члановима Комисије за израду стандарда . Ово би био и увод у расправу по овом питању. Резултат овог стручног скупа би требао да буде јасно дефинисан став Друштва по питању стандарда компетенција, програма обуке и стицања лиценце за рад.

Председник УО је предложио да се на стручни скуп позову представници Министарства просвете, што је УО једногласно прихватио.

Такође је предложено да се закључци са стручног скупа представе и Одбору за просвету у Скупштини Републике Србије као и члановима Националног просветног савета.

III ТАЧКА:

Председник Супштине „ДДШС“, професор Дејан Недић, известио је о активностима чланова Друштва у Београду и као најзначајнију навео је састанак београдских директора основних и средњих школа са градским секретаром за образовање. Састанак је одржан у Првој економској школи и од 87 директора било је присутно 52, а тема је била -Кашњење материјалних трошкова. Резултат овог скупа је да су у року од 5 дана све школе добиле заостала средства.

Такође, после 5 година, почело је и финансирање стручног усавршавања наставника београдских школа и уговорени су редовни састанци, на свака 2 месеца, директора школа са градским секретаром.

Проф. Томислав Бартолић известио је УО да је заједно са проф. Игором Бемом из Суботице организовао регионални састанак директора економских школа на коме је извршено представљање развоја школа у области економије, права, администрације, трговине, туризма и угоститељства. На  истом скупу упознали су присутне о активностима „ДДШС“ и позвали их да присуствују данашњем састанку. Такође су обавестили присутне о корацима које предузимају за организовање сличног састанка са директорима вршачких и новосадских школа.

Професори Иван Ружичић и Владан Ницовић о својим активностима око уговарања стручног скупа у просторијама Универзитета Сингидунум известили су у претходној тачки.

IV ТАЧКА:

        ∙  Председник УО  је предложио да делегацију „ДДШС“ на састанку ESHA-е у својству посматрача у Амстердаму чине професори Дејан Недић И Игор Бем. УО је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

да делегацију „ДДШС“  која ће присуствовати  на редовној ESHA конференцији (Еuropean School Headsmaster Association) у Амстердаму 5. и  6. априла 2013. у својству посматрача и са циљем  да припреми учлањење „ДДШС“ у ESHA-у, чине:

1.Дејан Недић, професор, директор Друге  економске школе из Београда и председник Скупштине „ДДШС“ и

2.Игор Бем, професор, директор Економске средње школе „Боса Милићевић“ из Суботице и члан „ДДШС“.

∙    Председник Скупштине је известио о позиву словеначких колега  да наша делегација посети Љубљану и предложио је да ту делегацију чине сви чланови Управног одбора као и професори Саковић и Ницовић, што је Управни одбор прихватио . Посета би се реализовала у периоду од 3. до 6. јуна 2013. На наредној седници УО ће се ближе дефинисати детаљи ове одлуке.

∙     УО је разматрао Извештај о финансијском пословању УГ“ДДШС“ за 2012. годину и једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о финансијском пословању Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“за 2012. годину, са следећим показатељима:

-укупни приходи....................................................374604.42

-укупнирасходи.................................................... 278084.89

Неутрошена новчана средства на крају 2012............ 96519.53

∙   Председник УО је известио УО , да  је због недостатка финансијских средстава, раскинут уговор о раду са пословним секретаром  који  за сада волонтерски обавља овај посао и да ће се обновити  кад  се за то створе услови, пре свега обезбеђивањем средстава од  донација.

УО се једногласно сагласио са овим предлогом председника УО.

∙  Професор М. Саковић је упознао УО са молбом члана „ДДШС“, професора  Д. Томића, директора Економске школе из Ваљева, да упозна чланове УО  са чињеницом да је изложен притисцима у свом граду од стране политичких структура који иду у правцу његовог смењивања са места директора школе.

Седница је завршена у 16 30 часова.

Записник водио
        Владан Ницовић, проф. 

                                                                                                                          Председник Управног одбора
Иван Ружичић проф. 

                                                                                                             

 

 

Седница је одржана у петак, 24. августа 2012. године, са почетком у 1500 часова, у просторијама О.Ш.“Милинко Кушић“ у Ивањици. Седници су присуствовали председник, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Светислав Младеновић и проф. Стеван Давидовић, док су оправдано одсутни проф. Радмило Прокић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 5 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“,проф. Милибор Саковић и проф. Владан Ницовић, а гост на седници био је директор ОШ“Сретен Лазаревић“ из Прилика, проф. Миладин Божовић. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Анализа Акционог плана за 2012. годину
  2. Припрема регионалне конференције удружења директора у Сарајеву
  3. Организација стручних скупова од стране „ДДШС“
  4. Припрема III редовне Скупштине „ДДШС“
  5. Питања и предлози

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

I ТАЧКА:

Председник Управног одбора je коментарисао поједине делове Акционог плана рада. Кад је у питању омасовљење чланства, истакао је да није задовољан бројем приступница које су пристигле после великог броја писама упућених на адресе директора школа. Члановима Управног одбора дао је на увид ажуриране спискове школа по окрузима, а они су коментарисали постојеће стање и давали предлоге како увећати чланство.

             Проф. Милибор Саковић предложио је да се сачини извештај о досадашњем раду Управног одбора и да се дистрибуира свим директорима школа.
           Професори Давидовић и Младеновић су истакли да прича о лиценци треба да буде мотив за нове састанке и нова чланства.
           Док су професори Ружичић,Недић и Ницовић говорили о потреби да се одржи састанак са Министром, остали чланови УО су ту потребу проширили на Синдикат и Министра финансија.

         Проф. Саковић је рекао да треба искористити медије, јер Министарство више пажње обраћа новинским чланцима него нашим извештајима.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

∙ да се упути писмо министрима Обрадовићу и Динкићу
∙ да се о активностима „ДДШС“ обавесте медији
∙ да се о истим активностима обавести синдикат.

Писмо ће до среде конципирати председник УО, а чланови УО ће путем мејла моћи да га допуњавају.
             Омасовљење ће се акцентовати од средине октобра трибинама у Новом Саду, Суботици, Крагујевцу, Новом Пазару, Сјеници... На овај начин се већ назиру контуре новог Акционог плана за 2013. годину.

II ТАЧКА:

           Професор Дејан Недић поднео је извештај по другој тачки дневног реда-Припрема Регионалне конференције удружења директора у Сарајеву, која се може третирати као стручни скуп.                         
        Регионална конференција ће се одржати од 22. до 24. новембра у хотелу „Холивуд“на Илиџи. Истакао је да је потребно потврдити учешће, а оквирна квота је 20-25 директора. Трошкови котизације су 30 еура (умањење за 5 чланова председништва), 60 еура за смештај, а средства се морају планирати и за превоз. Предлог УО је да се до 20.09.2012.године изврши анкетирање ко од директора може да исфинансира путовање, а од 25.09. 2012. године да се изврши уплата Агенцији која ће организовати превоз и смештај.
           Предлог УО јесте да делегацију чини 7 чланова УО, 2 члана делегације који су учествовали у припреми конференције-Стојковић и Радак, затим Саковић И Ницовић. Остала места понудити по регионима и то: Војводина 4, Београд 3, Ниш 3 и по једно градовима као што су Шабац, Краљево, Врњачка Бања, Крагујевац, Нови Пазар...При томе водити рачуна о родној равноправности.

       Управни одбор је једногласно усвојио Извештај професора Дејана Недића .

III ТАЧКА:

Председник УО коментарисао је могућност организације стручних скупова. Предложио је да заменик председника УО, проф. Ирена Брајевић, састави тим и изврши акредитацију неких стручних скупова, који се могу уклопити у нови Акциони план Друштва,тј.да изврши пријаву „ДДШС“као стручног друштва за организовање скупова код Завода за вредновање квалитета рада школа према Правилнику о сталном стручном усавршавању.

Са датим предлогом се сагласио УО и једногласно донео

ОДЛУКУ

Овлаћшује се заменик председника УО, проф. Ирена Брајевић, да изврши пријаву „ДДШС“ као стручног друштва за организовање скупова код Завода за вредновање квалитета рада школа према Правилнику о сталном стручном усавршавању.

IV ТАЧКА:

Председник УО предложио је, пошто је акценат стављен на припреме за регионалну конференцију, да се III редовна Скупштина „ДДШС“ помери за пролеће, а да се за новембар 2013. године припреми редовна изборна Скупштина, која је по Статуту предвиђена.

Управни одбор се једногласно сагласио са наведеним предлогом.

V ТАЧКА:

∙ Професор Дејан Недић је подсетио да је 18. маја ове године Друштво реаговало на изјаву Желимира Попова о „матури и директорима који узимају новац од угоститеља“. Још једном је подвукао да морамо имати чвршће везе са медијима.

∙ Професор Стеван Давидовић је истакао да у Стратегији образовања нема нигде помена о награђивању нити надарених ученика нити њихових професора који им помажу у освајању награда.Мишљења је да су могуће решење платни разреди.

Како није било нових предлога, председник УО је закључио ову седницу .

 

Записник водио
Владан Ницовић, проф.
                                                                                                       
                                                Председник Управног одбора
                                                     Ружичић Иван, проф.
                                                                                                       
                                                 

 

ЗАПИСНИК СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

Седница је одржана у четвртак, 24. јануара 2013. године, са почетком у 1115 часова, у просторијама Друге крагујевачке гимназије у Крагујевцу. Седници су присуствовали председник У.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Радмило Прокић, док су оправдано одсутни проф. Светислав Младеновић, проф. Стеван Давидовић и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 4 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић  и проф. Владан Ницовић. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и захвалио се директору Друге крагујевачке гимназије, проф. Мирољубу Јоксимовићу, на гостопримству за одржавање ове седнице као и састанка Управног одбора „ДДШС“ са активом директора основних и средњих школа  Крагујевца.

Иван Ружичић је  предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Извештај са Прве регионалне конференције удружења директора југоисточне Европе која је одржана у Сарајеву од 22. до 24.новембра 2012. године
2.Анализа реализације акционог плана за 2012. годину.
3.Предлог Акционог плана за 2013. годину
4.Стручни скуп у организацији „ДДШС“, универзитета Сингидунум и Завода за уџбенике из Београда
5.Учешће  делегације „ДДШС“ на редовној ESHA конференцији у марту 2013. у својству посматрача
6.Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Извештај са регионалне конференције у Сарајеву поднео је председник Скупштине Друштва, проф. Дејан Недић. Он је нагласио да је делегација имала 16 чланова  из 13 Градова и Општина у Србији; да је о учешћу делегације на овој конференцији писменим путем обавештено Министарство просвете, науке и технолошког развоја , 14. новембра 2012. године, уз достављен списак свих учесника делегације „ДДШС“; да су посебно остварени контакти са удружењем из Словеније; да је добијен позив да 2 представника нашег Друштва , у својству посматрача, присуствују редовној конференцији ESHA-e у Амстердаму у марту 2013; да је наша делегација оставила изузетан утисак  а најатрактивније предавање је имао професор Иван Ружичић, на тему „Економичнији и ефикаснији образовни систем и финансирање образовног система  и статус и улога директора школа“. Договорено је да се наредна регионална коференција одржи у Црној Гори 2013. а у Дубровнику  2014.у организацији „Удруге Хрватских Средњошколских Равнатеља“. Појаснио је да је ESHA удружење директора школа Европе и да је проф. Стојковић раније учланио Заједницу гимназија у ово удружење...

Професор Ницовић је указао на примедбу помоћника министра Костића да Министарство није обавештено о одласку делегације у Сарајево и да је неопходно ову дилему отклонити у првом разговору са Костићем.

Проф. Недић је понудио да  он лично однесе примерак копије обавештења у Министарство и преда „на руке“, а председник Управног одбора је објаснио да је обавештење за  Министарство  просвете, науке и технолошког развоја сачињено и заведено под бројем 29.од 14.11.2012.године , а помоћнику министра Костићу је послато преко начелника школске управе у Чачку.

Председник Управног одбора је известио да ће 2015. године Србија бити домаћин регионалне конференције у Београду, у организацији „Друштва директора школа Србије“. Рекао је да само Словенци имају школу за равнатеље и лиценце, док Хрвати имају истоветну слику као ми. У Босни је слично, а како је у Црној Гори видеће се кад их посетимо. Констатовано је да има доста заједничких проблема  због чега је важно да се директори удружују.

М.Саковић је дао сугестију да се у Извештај са регионалне конференције у Сарајеву дода списак чланова делегације, између осталог због промоције Друштва и увида у равномерну заступљеност чланства, што је Управни одбор прихватио и донео

ЗАКЉУЧАК

Извештај са Прве регионалне конференције асоцијација директора/равнатеља основних и средњих школа југоисточне  Европе у Сарајеву , од 22. до 24.11. 2012. године, допунити списком чланова делегације и објавити на сајту „ДДШС“.

II TAЧКА:

Иван Ружичић је анализирао појединачно активности из Акционог плана за 2012. годину и констатовао да је до 16. Јануара 2012. године завршено усвајање закључака  са Друге редовне Скупштине Друштва; да је реализована посета Новом Пазару-било је присутно 14 директора основних и средњих школа; да је стручни скуп реализован у марту 2012. године; што се тиче гостовања у медијима, били смо присутни колико смо могли. Једино није реализована Трећа редовна-изборна Скупштина планирана за другу половину новембра  и почетак децембра, због обавеза око припреме конференције у Сарајеву  и одложена је за 2013.годину, што је договорено на VIII седници у Ивањици. Коментаришући омасовљење чланства, рекао је да смо писали на око 200 адреса и да није било већег омасовљења; да се директори појединачно јављају-да ли чекају смене; да многи не знају за Друштво; да Друштво сада броји око 240 чланова...

В.Ницовић је подсетио да се око 30 % директора у Србији  налази у в.д. стању, а И.Ружичић је рекао да је 25% директора у мандату у чланству  и то су пре свега директори већих школа. 

М.Саковић је питао да ли је написан извештај о реализацији  Акционог плана за 2012. годину, после чега је Управни одбор донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Обавезују се председник Скупштине и председник Управног одбора „ДДШС“ да сачине писани извештај о реализацији Акционог плана за 2012. годину и исти презентују Скупштини „ДДШС“ ради усвајања. Усвојени писани извештај о реализацији Акционог плана  за 2012. годину објавити на Сајту „ДДШС“.

М.Саковић је рекао да је, поред овога, потребно припремити за Трећу редовну Скупштину Друштва   да се чланство изјасни о приступању ESHI-чланство се по Статуту Друштва мора изјаснити по овом питању. Тек тада би, после статуса посматрача, могли да стекнемо право на пуноправно чланство у ESHI.

Овај предлог професора Саковића Управни одбор је једногласно усвојио.

III ТАЧКА:

Председник Управног одбора је анализирао једну по једну тачку Акционог плана за 2013. годину , констатујући да се на овој седници већ реализује прва активност  по новом Акционом плану, а то је одржавање IX седнице Управног одбора  и представљање Друштва  активима крагујевачких основних и средњих школа.Констатовао је да  се друга и трећа активност из Акционог плана  за 2013. годину односе на припрему и реализацију стручног скупа  планираног за месец март; да је следећа активност сарадња са Министарством просвете,Заводима, Саветима и тд.која ће се перманентно одвијати у календарској  2013.години; да је једна од активности присуство у својству посматрача  конференцији  ESHA-e  у Амстердаму; даље, учешће директора школа у изради  концепта испита  за лиценцу директора школа; затим, учешће на Другој регионалној конференцији  директора школа у Будви, као и сарадња са удружењима из Словеније, БиХ. Следећа активност  би била –припрема и одржавање  Треће редовне и изборне  Скупштине  „ДДШС“у новембру; омасовљење чланства-због чега треба посетити нове градове; прикупљање финансијских средстава. Председник је потом питао присутне за евентуалне допуне Предлога Акционог плана.

Професори Бартолић и Прокић ставили су акценат на омасовљење чланства, са конкретним предлозима да се следећи састанци Управног одбора  одрже у Суботици, Пожаревцу и другим градовима, по истом принципу  као што је реализована ова посета Крагујевцу.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Акциони плана рада УО“ДДШС“за 2013. годину, како је дат у предлогу за ову седницу.

Управни одбор је једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

Календарску 2013.годину промовисати као годину омасовљења чланства „ДДШС“.

IV ТАЧКА:

Председник Управног одбора је подсетио на припрему и реализацију  Првог стручног скупа у организацији „ДДШС“, одржаног у марту 2012. године у Првој београдској гимназији. Ове године, по истом принципу, треба организовати стручни скуп у сарадњи са Заводом за уџбенике и универзитетом Сингидунум, који би дао свој простор, предавача као и освежење за учеснике скупа.

После дуже дискусије, одређена је тема стручног скупа: Стандарди за рад директора школа, програм обуке и испита за  лиценцирање директора школа.

Управни одбор је једногласно усвојио следећи

ЗАКЉУЧАК

Обавезују се чланови „ДДШС“: Дејан Недић, Милибор Саковић, Владан  Ницовић и Иван Ружичић да заједно са свим релевантним чиниоцима –Министарство просвете, Завод за унапређење наставе, универзитет Сингидунум, Завод за уџбенике-организују стручни скуп у марту 2013. године.

Такође се обавезују да обаве обавештавање чланства и позивање за присуство и активно учешће на скупу.

V ТАЧКА:                                                                     

Професори Дејан Недић И Иван Ружичић обавили су  низ разговора са члановима Управног одбора и члановим „ДДШС“ по питању делегирања 2 члана „ДДШС“ са знањем енглеског језика за учешће у својству посматрача на конференцији ESHA-е у Амстердаму.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

Делегацију „ДДШС“ која ће у својству посматрача учествовати на конференцији ESHA-е  у Амстердаму у марту 2013. године чине Дејан Недић,председник Скупштине „ДДШС“и директор Друге економске школе из Београда  и  Игор Бем, члан „ДДШС“, директор Економске средње школе из Суботице.
     Трошкове путовања обезбеђују  чланови делегације, а трошкови смештаја падају на терет организатора.

VI ТАЧКА:

-Текућа питања

® Председник Управног одбора је обавестио присутне да је члан „ДДШС“, проф. Др Радивоје Стојковић, поднео писмени захтев за иступање из чланства у „ДДШС“ ,  29.10. 2012. године,зато што се не слаже са стандардизацијом компетенција директора школа, у складу са чл. 11 Статута „ДДШС“.

® Професор Д. Недић је обавестио Управни одбор  о активностима  „ДДШС“ у Београду, а везано за питање закидања новца  од стране Градског секретаријата  за материјалне трошкове, за превоз радника, као и смањење трошкова и кашњење уплата за ове намене. После интервенције  Друштва, Секретаријат је кориговао своја поступања.

® Сви присутни су се сложили да је неопходно обезбедити већу  медијску подршку  у представљању рада Друштва.

Седница је завршена у 1330 часова.

Записник водио                                                               Владан Ницовић, проф.

                                                                                                                                                                         Председник Управног одбора
Иван Ружичић, проф. 

                                                                                                                                                                           

 

                       

             МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                За министра, господина, проф. др. Жарка Обрадовића

                                                                                                           

                       

                                                                                                        Б е о г р а д

 

ПРЕДМЕТ: Реаговање „Друштва директора школа Србије'' на изјаву помоћника  министра за основно образовање у листу „Прес“

 

           

 

Поштовани господине Министре,

на хитној седници Управног одбора, одржаној на захтев великог броја директора основних школа, због поменуте изјаве помоћника министра, овим путем Вам се обраћамо са циљем да искажемо незадовољство и огорчење поводом   дела интервјуа Вашег помоћника за основно образовање, господина Желимира Попова, који је у недељу, 13. маја 2012.г. у листу „Прес“ увредио и повредио личност директора основних школа у Србији када је говорио о отказивању прославе матураната основних школа и изјављујући следеће( цитирамо):

„Нова правила о прослави матуре наговештавали смо још од септембра. У позадини су други разлози, пре свега новац који директори узимају у договору са ресторанима, а не наводни хигијенски, просторни или сигурносни услови које сада наводе“.

Није спорно, чак је и јасно, да се наредба нашег Министарства мора поштовати, и неоспорно је да ће већина директора то и учинити, али оваква непримерена изјава помоћника министра вређа достојанство сваког директора основне школе.

Желимо да верујемо да речи помоћника министра нису пренесене веродостојно и да није тако мислио, да је то новинарска слободна интерпретација. У противном, то није добро ни за наше Министарство, ни за поменутог помоћника министра, а поготово не за директоре основних школа.

Сматрамо да смо ми директори, а и сви ви у Министарству на истом путу, у истој причи и на истом задатку, да смо потребни једни другима у ова тешка времена, да се морамо разумети, да морамо сарађивати, да се морамо договарати - јер само заједничким снагама можемо допринети оном што је најважније, а то је васпитање и образовање наше деце.

Баш због тога и реагујемо и надамо се да није истина да је помоћник министра у овом делу интервјуа мислио како је пренето. Молимо Вас да са њим обавите разговор у вези са поменутим случајем и пренесете му наш став, и нашу молбу да демантује спорни део интервјуа .

 

                                                       УО „Друштва директора школа Србије“