ЗАПИСНИК СА V РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ,

ОДРЖАНЕ 06.12.2016.ГОДИНЕ У ЧАЧКУ, СА ПОЧЕТКОМ У 1200 ЧАСОВА

Председник Скупштине Дејан Недић, констатовао да је присутно 118 чланова Друштва и то: Регион Београд – 38 чланова; Регион Војводина – 7 чланова; Регион југоисточна Србија – 8 чланова и Регион централна и западна Србија -65 чланова. Председник Скупштине је констатовао да по члану 17. Статута ДДШС постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање, јер од 452 члана по евиденцији је присутно 118.

Предложени дневни ред је стављен на гласање присутнима.Дневни реда је  једногласно усвојен без измена и допуна.

                       

1.     

Председавајући је отворио V редовну Скупштину Друштва ,поздравио присутне чланове и госте скупа:

- Весну Недељковић, помоћника министра просвете за предшколско и основно образовање;

- Милана Лукића, члана Градског већа Града Чачка, задуженог за област науке и образовања;

- Александра Сеничића,представника  ЈУТЕ .

Помоћник министра просвете  Весна Недељковић у свом обраћању је пренела поздраве и подршку министра просвете Младена Шарчевића. Истакла да министарство у директорима школа види партнера у креирању реформи у образовању на свим нивоима.Такође је и позвала директоре да дају предлоге за нови закон о  основама образовања и васпитања.

У свом обраћању др Милан Лукић поздравио присутне и изнео став градског руководства да се у образовање и науку улаже,јер је тој ресор веома битан за напредак целокупног друштва.

Александар Сеничић је у кратким цртама упознао присутне о напорима у циљу решавања проблема у вези  организовања излета, екскурзија и рекртеативне наставе.

Из оправданих разлога Нивес Почкар, председница равнатеља Словеније није присуствовала, па је председавајући прочитао писмо подршке активностима друштва.

                                                                    2.

У оквиру друге тачке дневног реда присутнима се обратио Иван Ружичић,директор Гимназије у Чачку,  председник Управног одбора Друштва.

Пре подношења извештаја о раду Управног одбора између IV и  V  Скупштине,Ружичић се осврнуо на почетке формирања Друштва директора школа.

Оснивачка скупштина је одржана 28.08.2009.године у Чачку, када је било присутно 40 директора основних и средњих школа.

Прва Скупштина одржана у Чачку, 19.11.2010.године уз присуство 75 чланова.

Друга редовна Скупштина  одржана 07.12.2011. године у Првој економској школи у Београду.

Трећа Скупштина 06.12.2013 у Земунској гимназији када је било присутно 96 чланова.

20.марта 2015. године у Београду на Сингидунуму преко 200 чланова је присуствовало IV редовној Скупштини.

Сада на V редовној и III  изборној Скупштини присуствује 118  чланова, а Друштво броји 452 члана.

Управни одбор је у периоду између IV  и  V Скупштине одржао 15 седница. Извештај о раду Управног одбора у целости се налази на сајту Друштва директора школа Србије.

Након излагања Ивана Ружичића, није било дискусије, па је председавајући ставио поднети извештај на гласање. Присутни су једногласно усвојили извештај без и једног гласа против.Уздржаних није било.

Извештај о раду Управног одбора „ДДШС“ је једногласно усвојен.

                                                            3.

Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године поднео је председник Надзорног одбора Душко Парезановић, директор Гимназије у Ивањици. Из приложеног материјала за Скупштину јасно се види да приходи, за наведен период укључујући приход пренет из претходног периода, приход од донација, приход од чланарине износи укупно 894.770,60 динара.Расход (канцеларијски материјал, трошкови бруто зараде, доприноси на терет послодавца, трошкови службеног путовања, чланарина ESHA, трошкови интернета,књиговодствене услуге, репрезентација,накнада АПР, трошкови платног промета) за исти период износе 572.573,07 динара. Разлика прихода и расхода износи 322.197,53 динара што је пренето у 2016.годину.

Председавајући се обратио присутнима у вези с извештајем али дискусије на поднет извештај није било.

Без уздржаних и гласа против поднети финансијски извештај за 2015. годину је једногласно усвојен.

                                                            4.

У оквиру ове тачке дневног реда известилац је Владан Ницовић, директор Економске школе у Чачку. Као предлог измена Статута УГ „ДДШС“ навео је измене и то:

1.      Члан 4. -Из печата брисати „Чачак“, а да то мето заузме отворена књига;

2.      У члану 8. брисати став 4. и уместо њега:„Почасни члан Друштва може бити свако физичко лице које помаже стваривање циљева Друштва, као и чланови „ДДШС“ којима је престао основ чланства, на основу личне жеље и одлуке УО „ДДШС““;

3.      Члан 9. став 2. и 3. брисати и додати уместо њих став2.“Чланство почиње даном потписивања приступнице“;                      

4.      - У чл.11. став 1. тачка 2. уместо речи „Скупштина“ да стоји „Управни одбор“;

-У члану 11. став 3.брисати „апсолутном већином“и уместо „Скупштина“ да одлуку  доноси Управни одбор, јер жалба иде Скупштини па не може Скупштина да доноси одлуку и да се њој жали;

5.      Члан 15. у ставу 1.брисати алинеју 6- „завршни рачун“и брисати тачку 7. у целости;

6.      У члану 19. брисати став 4. у целости и уместо става 4.: „Чланови УО из региона су у обавези да најмање једном годишње закажу састанак чланова Друштва из свог региона којима подносе извештај о свом раду и анализирају теме и предлоге који су актуелни и важни за рад Друштва. Извештај о овоме подносе Управном одбору „ДДШС“ на првој наредној седници УО и тај извештај је саставни део извештаја о раду УО „ДДШС“за тај период“;

7.      У Члану 21. тачка 3. после речи „предлаже финансијски извештај“додати „и усваја“ завршни рачун;

8.      У Члану 23.став 1.брисати другу алинеју тако  да стоји: „разматра финансијски извештај и о његовом извршењу обавештава Скупштину на првој наредној седници Скупштине по истеку календарске године“.

После исцрпног образложења дата је могућност да присутни дискутују у вези предлога. Дискусије није било , па је председавајући изнето ставио на гласање. Сви присутни су били сагласни с изменама Статута без уздржаних и гласова против.Закључено да је предлог измена Статута Друштва једногласно усвојен.

                                                                  5.

- Известилац у оквиру ове тачке Дневног реда је Иван Ружичић. Навео је да  мандат истиче претходном саставу Управног и Надзорног одбора као и  председнику Скупштине и да је потребно предложити и изабрати ново руководство. Позвао је присутне да изнесу своје предлоге, најпре за председника скупштине.За дискусију се први пријавио Милош Бјелановић, директор Земунске Гимназије, предложио да председник Скупштине буде из  региона   Београда,  и предлаже Дејана Недића досадашњег председника Скупштине. Бошко Мојсиловић, директор Техничке школе из Ивањице предлаже да кандидат за то место буде Иван Ружичић. На тај предлог се за реч јавља Иван Ружичић, захваљује се на предлогу и одбија због других  обавеза. Такође и Веселин Вуковић, директор Техничке школе из Београда предложен али одбија јер и сам сматра да је за то место бољи предлог Дејана Недића него он сам.Пошто предлога више није било председавајући је ставио на гласање. Сви присутни су гласали за ДејанаНедића, без гласа против и уздржаних.

 - Дејан Недић, директор друге Економске школе из Београда, досадашњи председник Скуштине Друштва  једногласно је изабран за мандат од три године на место председника Скупштине ДДШС.

Након завршеног избора скупу се обратио стари новоизабрани председник. Захвалио се колегама на указаном поверењу и обећао да ће и дање да ради у правцу побољшања рада и услова у нашем школству.Затим је дао упуства за избор чланова Управног одбора и Надзорног одбора. Наиме, потребно је да сви Региони: Централна и Западна Србија,Регион Београда, Војводина као и Регион Југоисточне Србије предложе по два кандидата за чланство у УО,а чланови Надзорног одбора да буду предложени из Морaвичког управног округа.Регионалне састанке-консултације су водили: Владан Ницовић, Милибор Саковић,Витомир Радак, Драган Алексић и након краћих консултација по регионима  поднели присутнима предлоге за своје представнике, и то:

- За регион Централне и Западне Србије известилац Владан Ницовић – предлог да досадашњи чланови УО из овог региона наставе следећи мандат, а то су:

 Иван Ружичић, Чачак и Сеад Љајић Нови Пазар

Предлог за чланове Надзорног одбора су:Наташа Глишовић из Горњег Милановца, Драган Парезановић из Ивањице и Мирослав Мандић из Чачка.

- За регион Београда изестилац је Милибор Саковић који је скупу пренео предлог да:

Милош Бјелановић и Златко Грушановић буду чланови УО удружења, а Дејан Недић као председник Скупштине такође из региона Београда.

- Регион Војводине известилац је био Витомир Радак предлог су: Жељко Стаменковића из Беле Цркве и Витомир Радак из Кикинде.

- Чланови удружења из региона Југоисточна Србија- известилац Драган Алексић су предложили: Роберта Џунића и Драгана Алексића, оба из Ниша.

Пре самог гласања Милош Бјелановић је изнео предлог да Управни одбор Друштва појача активности на територији целе Србије кроз координаторе из сваког града , што би била новина у раду удружења.

Дискусије на изнете предлоге није било па је председавајући предложио да се присутни изјасне на целокупан предлог, што је и учињено. Предлог је једногласно усвојен без уздржаних и гласова против.Такође је једногласном одлуком свих присутних потврђен предлог за чланове Надзорног одбора.

                                                                  6.

- У оквиру ове тачке, представљања Erazmus + програма  присутнима се обратила Зорана Дојић, из канцеларије Европске Уније у Србији.Присутни су добили информације о могућностима финансирања пројеката за школе. Овај програм се односи на финансирање пројеката у областима: образовање и обука, млади, спорт.

- Владимир Крстић испред фирме „Успон“ изнео је да се баве између осталог и оптимизацијом штампе у боји. Навео да са њиховим производима које тренутно нуде штампање у боји знатно економичније него црно бели принт. Представници фирме „Успон“су били спремни да на лицу места заинтересованим  демонстрирају на уређајима које поседују горе наведено.

- Представник УТП „Морава“ Маристела Белић је представила капацитете предузећа и погодности које нуде посетиоцима. Треба нагласити да је Скупштина „ДДШС“ одржана у објекту УТП „Морава“, хотел „Морава“Булевар Вука Караџића бр.1у Чачку.

                                                                  7.

Питања и предлози су:

- Милош Бјелановић као члан Тима за лиценце за директоре школа, који броји 17 чланова , обавестио присутне да је први састанак овог тима одржан 21.10.2016. и да би било од велике користи када би колеге давале предлоге у вези лиценцирања директора. Позвао је присутне заинтересоване да путем е-маила удружењу проследе предлоге и сугестије.Потребно је брзо реаговати јер су следећи састанци тима у децембру месецу (12. и 23. децембра) када се планира израда Правилника за лиценцу директора ОВ установа.Навео је и тежњу да омогући тзв рок директоровања као могућност добијања лиценце аутоматски. Један од предлога за директоре је и формирање сопственог портфолиа и одбране истог пред комисијом.Предлоге и сугестије могуће је послати и на следећи е-маил:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Јасна Вуклиш координатор за вртиће обавестила је  да је IV. Сајам нових технологија у Београду планиран од 9. до 11. фебруара 2017. године и позвала присутне да га посете јер се планира веома квалитетан програм у смислу разних предавања и трибина.

- На предлог Веселина Вуковића,  директора Техничке школе из Београда који је позвао колеге да допринесу путем предлога квалитетнијим   изменама Закона , Весна Недељковић, представник Министарства просвете је тражила реч и обратила се присутнима.Појаснила је да није реч о изменама Закона него о доношењу потпуно новог Закона како је рекла не кровног, већ темељног Закона. Такође је изнела да су разна удружења (васпитача, стручних сарадника),дали предлоге , позвала је да и „ДДШС“ путем е-маила то учини.

Завршну реч V  редовне Скупштине ДДШС је дао Иван Ружичић.

Најавио да ће конститутивна седница Управног одбора бити одржана до Нове године, да се стручни скуп планира у марту наредне године као и то да се редовно прати рад Друштва преко сајта како би заинтересовани на време били обавештени о свим активностима.Затим се захвалио присутнима на учешћу у раду Скупштине.

Новоизабрани председник Скупштине Дејан Недић се такође захвалио присутнима на учешћу у раду, позвао све на заједнички ручак и закључио седницу  1445.

У Чачку,

06.12.2016.г

Записничар                                                                      Председник Скупштине

Гордана Каранац,директор                                            Дејан Недић,директор          

      ОШ „Божо Томић“ Пријевор                                          Друге Економске школе Београд