У складу са одредбама члана 10, члана 11. и члана 12. Закона о удружењима (Сл. гласник РС 51/09), Удружење грађана „Друштво директора школа Србије“ на Седмој редовној Скупштини одржаној 13.12.2019. године у Новом Београду, усвојило је следећи:

СТАТУТ

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА

„Друштво директора школа Србије“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

„Друштво директора школа Србије“ (у даљем тексту: Друштво) оснива се као невладино, нестраначко, неполитичко и непрофитабилно удружење грађана.

Друштво ће своје циљеве остваривати у области образовања.

Друштво има својство правног лица и у правном промету иступа у своје име и за свој рачун.

Чланство у Друштву је добровољно.

Члан 2.

Пун назив Друштва је: Удружење грађана „Друштво директора школа Србије“.

Скраћени назив је: „Друштво директора школа Србије“. Акроним Друштва је ДДШС. Назив, скраћени назив и акроним Друштва дати су у ћириличном писму.

Друштво у комуникацији користи равноправно све називе наведене у ст. 1. и ст. 2. овог члана.

Седиште Друштва је у Чачку.

Своју делатност Друштво остварује на територији Републике Србије, оганизовано у четири (4) региона, и то:

 1.       Регион Београд (град Београд)
 2.      Регион Војводина (западно-бачки округ, северно-бачки округ, јужно-бачки округ, сремски округ, северно-банатски округ, средњобанатски округ и јужно-банатски округ
 3.      Регион централна и западна Србија (мачвански округ, колубарски округ, златиборски округ, моравички округ, рашки округ, расински округ, шумадијски округ, подунавски округ, поморавски округ и браничевски округ)
 4.    Регион југоисточна Србија (Косово и Метохија, топлички округ, јабланички округ, пчињски округ, пиротски округ, нишавски округ, зајечарски округ и борски округ)

Члан 3.

Друштво има својство правног лица са правима и одговорностима које произилазе из Устава, Закона и овог Статута.

Друштвом управља Управни одбор, а заступа га председник Управног одбора.

Члан 4.

Друштво има печат округлог облика, пречника 30мм, са ћириличним текстом по ободу печата који гласи: Друштво директора школе Србије и отвореном књигом у средини. Друштво има свој жиро рачун.

II ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Члан 5.

Друштво подстиче и координара активности својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака у складу са Уставом и Законом.

Циљеви и задаци Удружења грађана ДДШС су:

 1.      Залагање за стварање бољих услова за развој и афирмацију нових идеја у области образовања у Србији
 2.       Залагаље за професионални, стручни и материјални статус директора школа у Србији
 3.       Давање доприноса унапређењу развоја образовања
 4.       Давање доприноса остваривању сарадње и вредновања образовања у свим областима друштвено економског живота
 5.       Развијање менаџерских и методских способности чланова Друштва и социјалних способности за рад у тиму

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 6.

Друштво остварује своје циљеве кроз следеће активности, које ће обављати у складу и под условима прописани законом:

 •      Развијање способности и вештина чланова Друштва ради подстицања развоја школа у оквиру система образовања Републике Србије
 •        Организација семинара и других стручних активности ради сталног образовања својих чланова за реализацију циљева Друштва
 •        Стална сарадња и размена искуства са сличним организацијама из земље и иностранства
 •      Објављивање сталних и повремених извештаја и радова о активностима Друштва у свим облицима (путем штампе, телевизије, Интернет-а и сл.)
 •        Организовање стручног усавршавања и представљања најновијих метода у образовању за своје чланове и на непрофитној основи
 •        Сарадња са заједницама школа и другим социјалним партнерима

Члан 7.

Друштво сарађује са сродним удружењима грађана у земљи и иностранству по питањима од заједничког интереса.

Друштво остварује сарадњу са школама, вишим школама и универзитетима у земљи и иностранству, у циљу развоја и унапређења активности Друштва, а у сврху остварења циљева Друштва.

Друштво остварује сарадњу са међународним организацијама које су спремне да помогну оставривање циљева Друштва.

Приступање међународним организацијама се региструје код надлежног државног органа у року од 30 дана.

Одлуку о приступању из овог члана доноси Скупштина Друштва.

III ЧЛАНСТВО

Члан 8.

Чланство у Друштву је појединачно или почасно.

Појединачни Члан Друштва (у даљем тексту: члан) може бити свако лице које обавља дужност директора предшколске установе, основне или средње школе на територији Републике Србије, као и лице које обавља дужност директора установе која се бави образовањем.

Почасни члан Друштва може бити свако физичко лице које помаже остваривање циљева Друштва, као и чланови „ДДШС“ којима је престао основ чланства, на основу личне жеље и одлуке УО „ДДШС“.

Члан 9.

Чланови Друштва су: - физичка лица, пунолетни грађани Србије.

Чланство почиње даном потписивања приступнице.

Име и презиме чланова уноси се у евиденције чланства Друштва.

Престанком вршења дужности директора предшколске установе, основне и средње школе, као и установе која се бави образовањем, члан може и даље остати почасни члан ДДШС.

Члан 10.

Права, дужности и обавезе чланова су:

 •       да бира и да буде биран у органе Друштва,
 •       да буде информисан о раду Друштва и његових органа,
 •       да буде информисан о финансијским питањима деловања Друштва,
 •       да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и да о заузетом ставу буде обавештен,
 •       да учествује у извршавању задатака,
 •       да редовно плаћа чланарину,
 •       да избегава било какву врсту сукоба сопствених активности и интереса са активностима и и нтересима Друштва.

Члан 11.

Чланство у Друштву престаје:

 1.        Иступањем на сопствени захтев
 2.        Искључењем заснованом на одлуци Управног одбора

Иступање на сопствени захтев је могуће само на крају године, уз писмену изјаву. Чланство се окончава на крају године само уколико је изјава о иступању из чланства достављена Управном одбору најкасније до 31.10. Уколико изјава о иступању из чланства доспе после 30.10, у том случају чланство престаје 31.12. следеће године.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор на основу утемељеног предлога најмање пет чланова Управног одбора. Одлука се писмено саопштава члану Друштва у року од осам дана од дана њеног доношења. Пре доношења Одлуке о искључењу из чланства, Управни одбор је дужан да саслуша члана о чијем се искључењу расправља.

Против Одлуке о престанку чланства, члан Друштва има право подношења захтева за преиспитивање Одлуке Скупштини. Одлука Скупштине је коначна.

Мера искључења може бити привремена или трајна. Временски ограничена мера искључења може бити изречена највише за период од једне године.

IV ЈАВНОСТ РАДА

Члан 12.

Рад Друштва је јаван.

Друштво је дужно да предузме мере како би се обезбедила јавност рада. Чланови морају бити стално информисани о раду и проблемима Друштва, о Одлукама и другим актима донетим у Друштву, као и да се члановима омогући увид у оставривању циљева и задатака, његову активност и коришћењу средстава.

У сврху информисања чланова Друштва, могу се користити средства јавног информисања, писане информације или сопствено гласило.

V ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор.

СКУПШТИНА

Члан 14.

Скупштина Друштва је највиши орган Друштва и чине је сви чланови.

Члан 15.

Скупштина обавља послове:

 •        Бира и разрешава председника Скупштине
 •        Бира и разрешава Управни одбор,
 •        Доноси Статут Друштва и одлучује о његовим изменама и допунама,
 •         Одлучује о статусним променама и промени облика Друштва,
 •         Бира и разрешава чланова Надзорног одбора,
 •        Усваја финансијски извештај
 •        Одлучује о захтевима за поништење незаконите одлуке,
 •        Доноси одлуку о висини чланарине,
 •        Одлучује о престанку чланства у Друштву
 •        Одлучује о престанку рада Друштва.


Члан 16.

Скупштином руководи председник Скупштине који је и члан Управног одбора.

Мандат председника Скупштине траје три (3) године, са могућношћу реизбора на исту функцију.

           Кандидата за председника Скупштине може предложити сваки члан „ДДШС“ који испуњава обавезе члана Друштва из члана 10. овог Статута, уз 30 потписа чланова „ДДШС“ , које доставља УО“ДДШС“ најраније 60, а најкасније 30 дана пре истека мандата председнику Скупштине. Сваки предлог, без обзира ко га даје, за председника Скупштине , мора бити образложен и садржати план рада за мандатни период са биографијом кандидата.

Седнице Скупштине могу бити редовне, по Програму рада, и одржавају се најмање једном у 2 године, и ванредне, које се сазивају по потреби.

           Редовну седницу Скупштине сазива председник Скупштине.

Ванредна седница Скупштине заказује се на иницијативу Управног одбора, Надзорног одбора или најмање 1/3 чланова Друштва, у року од 30 дана од дана подношења иницијативе.

У случају одсутности или спречености председника Скупштине, исту сазива председник Управног одбора.

Седница Скупштине најављује се свим члановима писменим путем најмање десет дана пре планираног почетка заседања, уз предлог дневног реда.

О седницама Скупштине се води записник који потписују председник Скупштине и записничар.

Члан 17.

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно најмање по 20 чланова из сваког региона или је присутно више од 100 чланова Друштва.

Све одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Скупштине осим уколико овим Статутом није предвиђено другачије.

Гласање на седници је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 18.

Уколико седници Скупштине не присуствује потребна већина, она се одлаже и заказује се нова за најкасније 15 дана.

Ако ни на новозаказаној Скупштини не присуствује потребна већина, а позивање чланова је извршено на начин предвиђен овим Статутом, Скупштина ће пуноважно одлучивати са присутним члановима.

                                                           УПРАВНИ ОДБОР

Члан 19.

 1.         Управни одбор руководи радом Друштва између седница Скупштине.
 2.      Управни одбор је оперативни орган Скупштине Друштва који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.
 3.        Управни одбор се састоји од девет (9) чланова, по 2 члана из региона Београд, региона Војводина, региона Западна и централна Србија и региона Југоисточна Србија који обухвата и Косово и Метохију, а девети члан је председник Скупштине Друштва.

4.1. УО на првој конститутивној седници у новом сазиву , из реда чланова УО бира председника УО већином гласова присутних чланова, уколико има кворум за рад, тј. најмање 5 присутних чланова УО. Председник УО не може бити председник Скупштине ДДШС“.

4.2. Кандидата за члана УО из региона предлажу чланови „ДДШС“ из одређеног региона                 на изборној Скупштини. Кандидата за члана УО из региона може предложити сваки члан „ДДШС“ најраније 60, а најкасније 30 дана, пре истека мандата УО, уз прикупљених 20 потписа чланова „ДДШС“ из тог региона који испуњавају обавезе члана Друштва из члана 10. овог Статута, и тај предлог достављају председнику Скупштине најмање 20 дана пре истека мандата УО“.

4.3. Уколико неком члану УО у току трајања мандата УО престане основ чланства у „ДДШС“ или из неког другог разлога не може да обавља дужност члана УО, УО може да предложи да други члан „ДДШС“ из тог региона , који испуњава обавезе члана Друштва из чл. 10. овог Статута, настави да врши дужност члана УО до истека мандата. УО одлуку доноси на редовној седници УО, а обавештава Скупштину „ДДШС“ на првој следећој Скупштини“.

     4.4. Чланови Управног одбора из региона су у обавези да најмање једном годишње закажу састанак чланова Друштва из свог региона којима подносе извештај о свом раду и анализирају теме и предлоге који су актуелни и важни за рад Друштва. Извештај о томе подносе Управном одбору „ДДШС“ на првој наредној седници Управног одбора и тај извештај је саставни део извештаја о раду УО „ДДШС“ за тај период.

     4.5. Квоту чланова УО по регионима ( Београд, Војводина, Центарлна и западна Србија Југоисточна Србија) одређује УО на седници на којој се доноси одлука о дневном реду и времену одржавања следеће изборне Скупштине, на основу броја чланова Друштва из ова четири региона.

   4.6. Мандат чланова УО траје три (3) године, са могућношћу реизбора на исту функцију.

     Чланови УО Друштва не могу имати јавне функције у политичкимк странкама које делују на територији Републике Србије.

Члан 20.

Управни одбор руководи радом Друштва и стара се о спровођењу одлука, закључака и ставова Скупштине и одговоран је за њихово извршење.

Управни одбор ради у седницама.

Редовне седнице сазива председник писаним путем, уз предлог дневног реда.

Седницом руководи председник, а у његовом одсуству у случају његове спречености, председник Скупштине „ДДШС“.

Седнице Управног одбора се одржавају по потреби, а најмање четири пута годишње.

За пуноважност одлука потребно је да седници присуствује пет (5) чланова, а одлуке се сматрају донетим уколико за њих гласа већина присутних чланова.

Управни одбор доноси Пословник о свом раду.

Члан 21.

Управни одбор обавља следеће послове:

 •         Руководи радом Друштва
 •         Припрема и предлаже измене статута
 •         Предлаже финансијски извештај и усваја завршни рачун
 •         Извршава закључке и одлуке Скупштине
 •         Располаже средствима Друштва у оквиру утврђеног финансијског плана
 •         Припрема и доноси извештаје о свом раду Скупштини
 •         Обавља и друге послове и задатке утврђене Статутом и другим актима Друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 22.

Надзорни одбор Друштва је орган надзора који је у вршењу своје функције независтан у раду.

Надзорни одбор Друштва састоји се од четири (4) члана.

Председника Надзорног одбора бирају чланови на Првој конститутивној седници Надзорног одбора.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина Друштва на период од три године.

Чланови Надзорног одбора не могу бити председник Управног одбора, чланови Управног одбора, председник Скупштине и њихови сродници.

Члан 23.

Надзорни одбор Друштва врши следеће послове:

 •        Врши надзор над законитошћу рада Управног одбора,
 •      Разматра финансијски извештај и о његовом извршењу обавештава Скупштину на првој седници Скупштине по истеку календарске године,
 •        Контролише рад Друштва и стара се о законитости у раду.

Члан 24.

Седнице Надзорног одбора сазивају се према потреби.

О раду Надзорног одбора подноси се извештај Скупштини Друштва.

VI СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 25.

Рад Друштва финансира се из следећих извора:

 1.        Доприноса својих чланова,
 2.        Донација, пројеката, легата и поклона,
 3.        Из других извора, у складу са Законом.

VII ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 26.

Друштво престаје са радом:

 •        Одлуком Скупштине за које је гласало најмање 4/5 свих чланова Скупштине,
 •        Када престану услови за оставривање његових циљева, као и
 •        У другим случајевима предвиђеним Законом.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Друштва, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

Изабрани органи Друштва конститиусаће се и донети неопходна акта за рад у року од деведесет (90) дана од дана уписа у регистар код надлежног органа.

                                                                             Члан 28.

Измене и допуне Статута вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за њихово доношење.

Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати Скупштина, Управни одбор и чланови Друштва.

Нови Београд, 13. децембар 2019. године                          Председник Скупштине ДДШС

                                                                                    _______________________________________

                                                                                                Дејан Недић, дипломирани економиста