Друштво директора школа Србије

У складу са одредбама члана 10. члана 11. и члана 12. Закона о удружењима (Сл.гласник РС 51/09), Удружење грађана „Друштво директора школа Србије“на Петој редовној Скупштини одржаној  6. 12.2016.године у Чачку, усвојило је следећи:

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

''Друштво директора школа Србије“

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

''Друштво директора школа Србије'' (у даљем тексту: Друштво) оснива се као невладино, нестраначко, неполитичко и непрофитабилно удружење грађана.

Друштво ће своје циљеве остваривати у области образовања.

Друштво има својство правног лица и у правном промету иступа у своје име и за свој рачун.

Чланство у Друштву је добровољно.      

Члан 2.

Пун назив Друштваје:Удружење грађана  ”Друштво директора школа Србије ”.

Скраћени назив је: ''Друштво директора школа Србије''. Акроним Друштва је ДДШС. Назив, скраћени назив и акроним Друштва  дати су  у ћириличном писму.

        Друштво у комуникацији користи равноправно све називе наведене у ст.1. и ст.2. овог члана.

         Седиште Друштва је у Чачку.

Своју делатност Друштво остварује на територији Републике Србије.

Члан 3.

Друштво има својство правног лица са правима и одговорностима које произилазе из Устава, Закона и овог Статута.

Друштвом управља Управни одбор, а заступа га председник Управног одбора.

Члан 4.

Друштво  има печат округлог облика, пречника 30 мм, са ћириличним текстом по ободу печата који гласи:Друштво директора школа Србије и отвореном књигом у средини. Друштво има свој жиро рачун.


II ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Члан 5.

Друштво подстиче и координира активности својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака у складу са Уставом и Законом.

Циљеви и задаци Удружења грађана ДДШС су:

1.   Залагање за стварање бољих услова за развој и афирмацију нових идеја у области образовања у Србији.

2.   Залагање за професионални, стручни и материјални статус директора школа у Србији.

3.   Давање доприноса унапређењу развоја образовања

4.    Давање доприноса остваривању сарадње  и вредновања образовањау свим областима  друштвено економског живота

5.   Развијање менаџерских и методских способности чланова Друштва и социјалних способности за рад у тиму


АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 6.

Друштво остварује своје циљеве кроз следеће активности, које ће обављати у складу и под условима прописани законом:

-      развијање способности и вештина чланова Друштва ради подстицања развоја школа у оквиру система образовања Републике Србије

-      организација семинара и других стручнихактивности ради сталногобразовања  својих чланова за реализацију циљева Друштва

-        стална сарадња и размена искустава са сличним организацијама из земље и иностранства

-        објављивање сталних и повремених извештаја и радова о активностима Друштва  у свим облицима (путем  штампе, телевизије, Интернет-а и сл.)

-        организовање стручног усавршавања и представљања најновијих метода у образовању за своје чланове и на непрофитној основи

-        сарадња са заједницама школа и другим социјалним партнерима

Члан 7.

Друштво сарађује са сродним удружењима грађана у земљи и иностранству по питањима од заједничког интереса.

Друштво остварује сарадњу са школама, вишим школама и универзитетима у земљи и иностранству, у циљу развоја и унапређења активностиДруштва, а у сврху остварења циљева Друштва.

Друштво остварује сарадњу са међународним организацијама које су спремне да помогну остваривање циљеваДруштва.

Приступање међународним организацијама се региструје код надлежног државног органа у року од 30 дана.

Одлуку о приступању из овог члана доноси Скупштина Друштва.

III ЧЛАНСТВО

Члан 8.

Чланство у Друштву је појединачно или  почасно.

 Појединачни ЧланДруштва (у даљем тексту: члан)може бити свако лице које обавља дужност директора предшколске установе,основне или средње школе  на територији Републике Србије, као и лице које обавља дужност директора установе која се бави образовањем.

Почасни члан Друштва може бити свако физичко лице које помаже остваривање циљева  Друштва, као и чланови „ДДШС“ којима је престао основ чланства, на основу личне жеље и одлуке УО“ДДШС“.

Члан 9.

Чланови Друштва су: - физичка лица, пунолетни грађани Србије.

Чланство почиње даном потписивања приступнице.

Име и презиме чланова уноси се у евиденцију чланства Друштва.

Престанком вршења дужности директора предшколске установе,основне и средње школе, као и установе која се бави образовањем, члан може и даље остати  почасни члан ДДШС.

Члан 10.

Права, дужности и обавезе чланова су:

§      -да бира и да буде биран у органе Друштва,

§     -да буде информисан о раду Друштва  и његових органа,

§     -да буде информисан о финансијским питањима деловања Друштва,

§      -да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и да о заузетом ставу буде обавештен,

§    -да учествује у извршавању задатка,

§     -да редовно плаћа чланарину,

§     -да избегава било какву врсту сукоба  сопствених активности и интереса са активностима и интересима Друштва.

Члан 11.

Чланство у Друштву  престаје:

1.     иступањем на сопствени захтев и

2.     искључењем заснованом на одлуци Управног одбора

Иступање на сопствени захтев је могуће само на крају године, уз писмену изјаву. Чланство се окончава на крају године само уколико је изјава о иступању из чланства достављена Управном одбору најкасније до 30.10. Уколико изјава о иступању из чланства доспе после 30.10, у том случају чланство престаје 31.12. следеће године.

Одлуку о престанку чланства доноси  Управни одбор на основу утемељеног предлога најмање 5 чланова Управног одбора. Одлука се писмено саопштава члану Друштва у року од 8 дана од дана њеног доношења. Пре доношења Одлуке о искључењу из чланства, Управни одбор је дужан да саслуша члана о чијем се искључењу расправља.

Против Одлуке о престанку чланства, члан Друштва има право подношења захтева за преиспитивање Одлуке Скупштини. Одлука Скупштине је коначна.

Мера искључења може бити привремена или трајна. Временски ограничена мера искључења може бити изречена највише за период од једне године.

 
IV ЈАВНОСТ РАДА

Члан 12.

Рад  Друштва је јаван.

Друштво је дужно да предузме мере како би се обезбедила јавност рада. Чланови морају бити стално информисани о раду и проблемима Друштва, о Одлукама и другим актима донетим у Друштву, као и да се члановима омогући увид у остваривању циљева и задатака, његову активност и коришћењу средстава.

У сврху информисања чланова Друштва, могу се користити средства јавног информисања, писане информације или сопствено гласило.


 
V  ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор.


СКУПШТИНА

Члан 14.

Скупштина Друштва је највиши орган Друштва и чине је сви чланови.

Члан 15.

Скупштина обавља послове:

§бира и разрешава председника Скупштине

§бира и разрешава Управни одбор,

§доноси Статут Друштва и одлучује о његовим изменама и допунама,

§одлучује о статусним променама и промени облика Друштва,

§бира и разрешава чланове Надзорног одбора,

§усваја финансијски извештај

§одлучује о захтевима за поништење незаконите одлуке,

§доноси одлуку о висини чланарине,

§одлучује о престанку чланства у Друштву

§одлучује о престанку рада Друштва.

Члан 16.

Скупштином руководи председник Скупштине који је и члан Управног одбора.

Седнице Скупштине могу бити редовне, по Програму рада, и одржавају се  најмање једном у 2 године, и ванредне,које се сазивају по потреби.

Редовну СедницуСкупштине сазива председник Скупштине.

Ванредна седница Скупштине заказује сена иницијативу Управног одбора, Надзорног одбораили најмање 1/3 чланова Друштва, у року од 30 дана од дана подношења иницијативе.

У случају одсутности или спречености председника Скупштине, исту сазива  председник Управног одбора.

Седница Скупштине најављује се свим члановима писменим путем најмање десет дана пре планираног почетка заседања, уз предлог дневног реда.

О седницама Скупштине се води записник који потписују председник Скупштинеи записничар.

Члан 17.

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од једне четвртине чланова Скупштине.

Све Одлуке се доносе већином гласова присутних члановаСкупштине осим уколико овим Статутом није предвиђено другачије.

Гласање на седници је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 18.

Уколико седници Скупштине не присуствује потребна већина чланова, она се одлаже и заказује се нова за седам дана.

Ако ни на новозаказаној Скупштини не присуствује потребна већина, а позивање чланова је извршено на начин предвиђен овим Статутом, Скупштина ће пуноважно одлучивати са присутним члановима.


УПРАВНИ ОДБОР

Члан 19.

 Управни одбор руководи радом Друштва између седница Скупштине.

Управни одбор је оперативни орган Скупштине Друштва који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор се састоји од 9 чланова , укључујући и председника Скупштине Друштва.

Чланови Управног одбора  из региона су у обавези  да најмање једном годишње закажу састанак чланова Друштва из свог региона којима подносе извештај о свом раду и анализирају теме и предлоге који су актуелни и важни за рад Друштва. Извештај о томе подносе Управном одбору „ДДШС“  на првој наредној седници Управног одбора и тај извештај је саставни део извештаја о раду  УО“ДДШС“ за тај период.

Мандат чланова У.О. траје 3 (три) године, са могућношћу реизбора  на исту функцију.

 Чланови У.О. Друштва не могу имати  јавне функције у политичким странкама  које делују  на територији Републике Србије.

Члан 20.

Управни одбор руководи радом Друштва и стара се о спровођењу одлука, закључака и ставова Скупштине и одговоран је за њихово извршење.

Управни одбор ради у седницама.

Редовне седнице сазива председник писаним путем, уз предлог дневног реда.

Седницом руководи председник, а у његовом одсуству а у случају његове спречености, председник Скупштине „ДДШС“.

Седнице Управног одбора се одржавају по потреби, а најмање четири пута годишње.

За пуноважност одлука потребно је да седници присуствује 5 чланова, а одлуке се сматрају донетим уколико за њих гласа већина присутних чланова.

Управни одбор доноси Пословник о свом раду.

Члан 21.

Управни одбор обавља следеће послове:

 •         руководи радом Друштва
 •         припрема и предлаже измене статута
 •         предлаже финансијски извештај и  усваја завршни рачун
 •         извршава закључке и одлуке Скупштине
 •         располаже средствима Друштва  у оквиру утврђеног финансијског плана
 •         припрема и подноси извештаје о свом раду Скупштини
 •         обавља и друге послове и задатке утврђене Статутом и другим актима Друштва.

  
НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 22.

Надзорни одбор Друштва је орган надзора који је у вршењу своје функције независтан у раду.

Надзорни одбор Друштва састоји се од 3 (три)члана.

Председника Надзорног одбора бирају чланови на Првој конститутивној седници  Надзорног одбора.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина Друштва  на период од тригодине.

Чланови Надзорног одбора не могу бити председник  Управног одбора, чланови Управног одбора, председник Скупштине и њихови сродници.

Члан 23.

Надзорни одбор Друштва  врши следеће послове:

 •         врши надзор над законитошћу рада Управног одбора,
 •         разматра финансијски извештај и о његовом извршењу обавештава Скупштину на првој наредној седници Скупштине по истеку календарске године,
 •         контролише рад Друштва и стара се о законитости у раду.

Члан 24.

Седнице Надзорног одбора сазивају се према потреби.

О раду Надзорног одбора подноси се извештај Скупштини Друштва.


VI  СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 25.

Рад  Друштва  финансира се из следећих извора:

1.      доприноса својих чланова,

2.      донација, пројеката, легата и поклона,

3.      из других извора, у складу са законом.


VII  ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 26.

Друштво престаје са радом:

 •         одлуком Скупштине за коју је гласало најмање 4/5 свих чанова Скупштине,
 •         када престану услови за остваривање његових циљева, као и
 •         у другим случајевима предвиђеним Законом.


 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Друштва, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

Изабрани органи Друштва конституисаће се и донети неопходна акта за рад у року од 90 (деведесет)данаод дана уписа у регистар код надлежног органа.

Члан 28.

Измене и допуне Статута вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за њихово доношење.

Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати Скупштина, Управни одбор и чланови Друштва.

У Чачку, 6. децембар 2016. године

Председник Скупштине
                __________________________

       Дејан Недић,дипломирани економиста