Почетна

 

 

Предлог програма обуке и садржаја испита за дозволу за рад(лиценцу) за директора

  1. 1.Шта предвиђа Закон о основама система образовања и васпитања:

1.1.  У условима за обављање дужности директора школе у чл. 59 став 5 предвиђа, између осталог, и дозволу за рад, а услов за то је похађање обуке и положен испит за директора установе;

Дозвола за рад и лиценца за директора се користе као синоними;

Закон предвиђа и да се директор може изабрати чак и ако нема дозволу за рад, т.ј. лиценцу (у тексту се каже:“...који нема положен испит за директора“) али је у обавези да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност (чл. 59 став 9) односно годину дана од доношења Правилника о полагању испита за директора школе. Овде је битно и да је избор директора који нема дозволу за рад потпуно легалан практично годину дана после доношења Правилника и битно је да Закон предвиђа да је годину дана довољан временски рок да директор школе савлада т.ј. обави обуку и положи испит за директора школе;

Такође, у чл. 59 став 17 се предвиђа да Министар просвете, треба после дефинисања СТАНДАРДА КОМПЕТЕНЦИЈА за директора образовно васпитне установе да пропише:

-                     Ближе услове за избор директора!! (ово је необично, јер су ти услови дефинисани у чл. 59 и чл.8 став 2 и у члану 120.),

-                     Садржај програма обуке у складу са Стандардима,

-                     Програм испита, начин и поступак полагања испита,

-                     Састав комисије и начин рада,

-                     Трошкове полагања испита и накнаде за рад чланова комисије,

-                     Изглед обрасца лиценце и начин вођења регистра издатих лиценци за директоре.

Све ово треба да одреди Правилник.

  1. 2.Стратегија развоја образовања у Србији до 2020, која је недавно усвојена предвиђа нову улогу директора школе;

Наиме, у првој деценији 21. века доста се говорило о томе да директор школе треба да буде пре свега менаџер и чак су рађени програми стручног усавршавања директора у складу са тим. Међутим, од 2010. године долази до промена у приступу улози директора школе. Та промена је најпре урађена у Правцима развоја образовања и васпитања у Републици Србији / крај 2010/почетак 2011./, а посебно је наглашена у СРОС.

У стратегији се предвиђа:

На основу наших досадашњих искустава, искустава из других земаља и на основу темељних научних  и стручних истраживања, у целом систему управљања и руковођења васпитно-образовним установама кључну улогу има директор.

Његова улога је од критичне важности за организацију и функционисање установе, за квалитет рада установе као целине, за квалитет наставе и квалитет постигнућа ученика.

Основне мере за унапређење  система руковођења:

1. Деполитизација избора директора.

У пракси је видљив  велики утицај политичких партија на избор и рад директора, што утиче на квалитет руковођења, јер се не поштују професионални критеријуми и стандарди;

2. Прецизнија законска регулатива улоге директора.

Промене у тој области треба да нагласе улогу директора као ПЕДАГОШКОГ РУКОВОДИОЦА васпитно-образовне установе у:

-   обезбеђивању  функционисања установе као целине;

-   развоју идентитета и етоса установе;

-   унапређењу система стручног усавршавања  наставника, а посебно усавршавања у самој установи;

-   подстицању тимског рада  наставника;

-   успостављању сарадње са локалном средином и родитељима

3. Успостављање система за процену рада директора.

Ова промена улоге директора школе није искључива, у смислу да директор нема обавезу да буде добар менаџер, већ по мом мишљењу, она предвиђа да је директор пре свега педагошки руководилац који доприноси квалитету рада установе али треба да у једном делу својих обавеза има и менаџерске способности и активности.

На недавно одржаној Првој регионалној конференцији удружања директора школа југоисточне Европе, која је одржана у Сарајеву од 22.-24. новембра 2012. године, у излагању представника ESHA (European School Heads Association), гдина Криса Харисона, истакнуто је да су истраживања потврдила да 60% утицаја на постигнућа ученика има школа, т.ј. 35% наставници и 25% директор школе, а сви остали (друштво, породица, локална заједница, родитељи...) 40%. Он је у једној краткој реченици дефинисао улогу директора школе: „Управљати школом ПАЖЉИВО и РАЗУМНО управљати финансијама“, што и јесте суштина нашег посла.

У том смислу, желећи да дам свој допринос решењу овг проблема око дозволе за рад директора школа, а све у складу са Законом и СРОС предлажем следећа решења и кораке.

1. Програм обуке за директоре образовно васпитних установа треба да има 3 основна садржаја и теме:

1.1. Директор као педагошки руководилац, т.ј. унапређење образовно васпитног рада, односно квалитета рада школе; /установе/;

1.2. Директор као менаџер, т.ј. управљање људским и материјалним потенцијалима школе и локалне средине;

1.3. Развој аутономије школе.

Ко би обучавао директоре у овим садржајима?

Пре свега садашњи директори школа, који би постали директори ментори на начин што би Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило јавни позив свим садашњим директорима школа који обављају дужност директора школа нпр. дуже од 6 година, да ураде један практичан рад са темом из једне од ове 3 области. Посебна комисија би прегледала те радове и свим директорима који су то урадили била би додељена лиценца за рад и они би могли да на следећем кораку припреме тимски, на подручју своје Школске управе једнодневне програме обуке за сваку област за друге директоре школа из ове 3 предложене области.

Такође, програме обуке, посебно из друге области, директор као менаџер могли би да изводе професори са факултета који се овим баве, уколико своје програме пријаве код Завода за вредновање квалитета у склопу редовних програма стручног усавршавања за све у просвети.

Какве би биле обавезе директора школа што се тиче обуке?

Директори који су у првом мандату, т.ј. који су на дужности до 4 године, имали би обавезу да похађају 2 једнодневне обуке од оне 3 предложене теме, а директори који су на дужности више од 4, а мање од 8 година похађали би 1 једнодневну обуку, т.ј. бирали би 1 од оне 3 предложене области. Директори који обављају дужност више од 8 година, не би морали да похађају обуку већ би директно пријавили свој практични рад у својој Школској управи.

Ко би чинио комисију за одбрану рада т.ј. за испит?

У комисији би био 1 директор ментор са подручја те Школске управе по избору кандидата, 1 представник Школске управе кога одреди Начелник Школске управе и 1 просветни инспектор са територије тог града или општине. Кандидат би пријавио тему и комисија би после увида у рад заказала одбрану рада, јавно у матичној школи кандидата.

Оцена на испиту, т.ј. представљању и одбрани рада била би само: положио или није положио. По обављеном испиту члан комисије, Представник Школске управе, шаље писани извештај о том да је кандидат савладао програм обуке или да је по том основу био ослобођен обуке и да је одбранио рад, све детаљно образложено, са радом у прилогу. Министарству Просвете, које у року од 30 дана издаје дозволу за рад директору школе.

Када ово заживи у пракси кроз програм обуке и испит могу проћи сви који то желе и ако нису на дужности директора школе, ако испуњавају основне услове за директора школе.

Како би се плаћао испит?

Обука коју би изводили директори ментори и други, плаћала би се са позиције стручно усавршавање као што се плаћа за све наставнике школе, а обавезе комисије би биле редовне обавезе просветних инспектора и радника Школске управе и оне се не би плаћале, чиме би испит за саме директоре био бесплатан, јер би посебан нонсенс био да то сами директори плаћају као да је то њихова приватна ствар.

На овај начин би се читав поступак обуке и испита за дозволу за рад директора образовно – васпитне установе:
1.децентрализовао,
2.деполитизовао и
3.професионализовао

што би посебно вратило достојанство дужности и професији директора школе, али и унапредило образовни систем јер би се добило на стотине примера добре праксе који би се користили за унапређење система образовања у Србији.

Ово је предлог у основним цртама и он сигурно тражи додатна појашњења и допуне, али је у великој мери у складу са постојећим Законом и посебно са СРОС до 2020. године.

У Чачку, март 2013.

Иван Ружичић

Дирертор Гимназије у Чачку

и председник У.О. „ДДШС“ 

 

Извештај са  Другог стручног скупа у организацији „ДДШС“  који је одржан 15. марта 2013. године у просторијама Универзитета Сингидунум у Београду, са темом : „Садржај програма обуке и садржај програма испита за дозволу за рад (тј. лиценцу) за директоре школа

Скупу је присуствовало 106 директора  из основних и средњих школа у Србији. Скуп је почео у 1210 часова, обраћањем председника Скупштине „ДДШС“, професора Дејана Недића, директора  Друге економске школе из Београда. Затим су се обратили представници домаћина, проф. Др Милован Станишић, ректор Универзитета Сингидунум и проф. Др Слободан Унковић, директор Департмана за последипломске студије  и међународну сарадњу.

Предавање на тему „Креирање социјалне ситуације  у функцији јачања  сарадничке оријентације у школском колективу“ одржала је проф. Др  Лепа Бабић са Универзитета Сингидунум, уз активно учешће присутних директора.

У оквиру уводних разматрања за централну тему, скупу су говорили о стандардима компетенција за директоре образовно-васпитних  установа које је недавно усвојио НПС, професор Владан Ницовић, директор Економске школе из Чачка и професор  Марија Милетић, директор XIV београдске гимназије.

Затим је професор Иван Ружичић, директор Гимназије из Чачка изнео  свој предлог садржаја програма  обуке и испита за дозволу за рад за директоре школа.

У дискусијама су учествовали , најпре, професор Дејан Недић, који је говорио  о стању и решењима овог питања у државама бивше Југославије и о активностима „ДДШС“у претходном периоду.

Професор Веселин Вуковић, директор Техничке школе „Нови Београд“, говорио је о томе да ће школама од  1. јануара 2014. бити укинути сопствени приходи и заложио се да се представници „ДДШС“ обавезно укључе у креирање предлога нових измена  и допуна ЗООСОВ-а у делу који се односи  на статус директора школа  као и друга питања која нису добро решена  у важећем ЗООСОВ-у.

У даљим дискусијама  су узели учешће професор Радица Стојановић, директорка Медицинске школе  из Земуна; професор Раде Зејак, директор VI београдске гимназије, као и представница МПНиТР, г-ђа Драгана Стојиљковић, која је упознала присутне са ставовима МПНиТР,  по питању сопствених прихода, истичући да то Министарство не жели укидање сопствених прихода школа, већ Министарство финансија.

Професор Владан Ницовић је пренео став већине директора школа Моравичког и Златиборског округа, да због опадања броја ученика у наредне две године, Министарство покуша да амортизује ту појаву тако што ће  максималан број ученика у одељењу које школе треба да упишу наредне две године  буде 25 .

У завршном делу, водитељ скупа, професор Иван Ружичић је изнео закључке  са овог стручног скупа, који су прихваћени и они су дати као посебан документ са овог скупа.

Скуп је завршен у 1504 часова.

У Београду, 15. март 2013.   

Извештај сачинио:

Иван Ружичић, професор, председник УО“ДДШС“

 

ЗАПИСНИК СА XI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА“ДДШС“

Седница је одржана у петак, 10. маја 2013. године, са почетком у 1210 часова, у просторијама Друге економске школе у Београду. Седници су присуствовали председник У.О, проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Дејан Недић, проф. Томислав Бартолић, проф. Стеван Давидовић, док су  одсутни проф. Радмило Прокић, проф. Светислав Младеновић ( због екстерне евалуације  школа у коима су директори) и проф.Ирена Брајевић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 4 од 7 чланова, тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и чланови „ДДШС“, проф. Милибор Саковић, проф. Владан Ницовић и проф. Игор Бем. Седницом је председавао председник Управног одбора „ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је отворио седницу и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Извештај са пријема делегације „ДДШС“ код помоћника министра Просвете, науке и технолошког развоја,  Др Зорана Костића
  2. Извештај делегације „ДДШС“ са ESHA конференције  одржане у Амстердаму
  3. Учешће делегације „ДДШС“ на припремном састанку за Другу регионалну конференцију удружења директора школа југоисточне Европе у Подгорици у мају 2013.
  4. Посета делегације „ДДШС“ удружењу директора школа Словеније  у јуну 2013.
  5. Питања и предлози

Предложени дневни ред  усвојен је једногласно, без измена и допуна.

 I ТАЧКА:

Председник Скупштине и председник Управног одбора „ДДШС“ су поднели извештај са састанка са помоћником министра, Др Зораном Костићем, 8. априла 2013. године у Београду.

Професор Дејан Недић је известио да је делегација „ДДШС“ била изузетно уважена  од стране помоћника Министра, који је том приликом упознат са деловањем  чланова Друштва. Нагласак је био на темама стручног скупа који је „ДДШС“ одржало 15.03.2013. године у просторијама Универзитета Сингидунум у Београду. Том приликом је председник Управног одбора упознао помоћника Министра са предлогом Друштва за Програм обуке и начин стицања лиценце за директоре школа. Разговарало се и о активностима које Друштво обавља у поступку учлањавања у ESHA-у, као и решавања статуса директора школа. По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео

ЗАКЉУЧАК

-          У што краћем року затражити оцену уставности законских одредби које се односе на статус директора школе.

-          У наредном периоду континуирано обављати консултације са челницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези активности које спроводи „ДДШС“.

II ТАЧКА:

Извештај са састанка Генералне Скупштине ESHA-е 5.и 6. априла  у Амстердаму, Холандија,  је у писменој форми поднео  члан „ДДШС“ , професор Игор Бем.

Извештај је саставни део овог записника .

„ Делегацију Републике Србије чине:

1.Дејан Недић, председник Скупштине Друштва директора  школа Србије

2.Игор Бем, члан „ДДШС“

Састанак је вођен по унапред припремљеном дневном реду.

Први дан:

У оквиру прве тачке, наша делегација је имала прилику да представи „Друштво директора школа Србије“.

Друга тачка-Извештај председника ESHA-e о Генералној скупштини одржаној у Единбургу 2012.

Трећа тачка-Извештај о реализацији прошлогодишњег буџета и усвајање буџета за 2013. годину.

Четврта тачка-Презентација актуелних пројеката Удружења, рад по групама и анализа досадашњих фаза наведених пројеката, округли столови на теме из пројеката и најава  нових пројеката , планирање рада по пројектима за 2013-14.

Током првог радног дана одрађена су и два радна Регионална састанка  којима су присуствовали  представници Словеније, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине  и Србије. Тема састанка је била припрема Регионалног састанка у Црној Гори.

Закључци: за организацију овог састанка потребно је још једном се састати током јуна  месеца у Подгорици. Предложени термин  за регионалну конференцију је 03-06.10.2013.

Други дан:

Пре почетка рада Генералне скупштине  одржан је још један, трећи, Регионални састанак са темом-Припрема Регионалног састанка у Црној Гори.

Прва тачка: Током преподневног радног дела  радило се по групама на ESHA фокус темама за 2013-14. са пројекцијом до 2020.године.

Неке од тема које су обрађиване:

Област –руковођење: Професионални развој директора школа , делегирање одговорности, аутономија, државно финансирање итд.

Област-компетенције 2020. за успех: ране интервенције, кретаивност, иновативност, целоживотно учење итд.

Област-информационих технологија у образовању: Активна настава , друштвене мреже итд.

Област-социјално понашање у школи:Ефективне стратегије  за суочавање са булингом у школама.

Током друге тачке  је изнет предлог  Меморандума о сарадњи са Интернационалним  удружењем  директора ICP(International Confederation of Principals)  и Меморанду о сарадњи  са NASSP и са NAESP( National Association of Elementary School Principals)

Трећа тачка-Презентација ESHA  сајт и магазин  као и предлози за његово унапређење.

Четврта тачка-Представљање Европске конференције  у Дубровнику  за 26-29.10.2014.годину.

За јесење заседање Генералне скупштине  се нико није пријавио. Уколико је неко заинтересован  да буде домаћин следећег скупа, потребно је да достави апликацију  до 01.07.2013.

Предата је апликација за  Регионалну конференцију у Црној Гори за октобар 2013. године.

Састанак је завршен по програму  у 13 часова.

Прихваћена је апликација Друштва директора школа Србије за чланство  у ESHA. Од 05.04.2013. године, „Друштво директора школа Србије“ је пуноправни члан ESHA“.

Управни одбор је прихватио Извештај професора Игора Бема .

III TAЧКА:

Професор Дејан Недић је упознао чланове Управног одбора са предстојећим активностима  у организовању Регионалне конференције директора школа у Црној Гори. Са представницима југоисточне Европе је договорено да се  20. и 21. јуна 2013. године трочлане делегације састану у Подгорици, како би организовале регионалну конференцију , која ће се одржати у Будви, октобра текуће године.

По овој тачки дневног реда, Управни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

Делегацију „ДДШС“ на припремном  састанку Асоцијација директора школа југоисточне Европе у Подгорици , 20. и 21. јуна 2013. године, чине: Дејан Недић, председник Скупштине; Иван Ружичић, председник Управног одбора и Игор Бем, члан „ДДШС“, а као заменик члана делегације  Стеван Давидовић, члан У.О.

Трошкови путовања  падају на терет „ДДШС“, а остале трошкове  сноси организатор.

IV ТАЧКА:

Председник Управног одбора и председник Скупштине „ДДШС“  су известили да, на позив  Асоцијације директора школа Словеније, у периоду од 2. до 4. јуна 2013. године, делегација „ДДШС“ треба да посети Асоцијацију директора школа Словеније у Љубљани.

По овој тачки дневног реда, У.О. је једногласно донео

ОДЛУКУ

Делегацију „ДДШС“  која ће у периоду од 2. до 4. јуна 2013. године посетити Асоцијацију директора школа Словеније у Љубљани  чине: Иван Ружичић, Дејан Недић, Томислав Бартолић, Светислав Младеновић, Стеван Давидовић, Радмило Прокић, Милибор Саковић, Владан Ницовић и Игор Бем.

Професор Дејан Недић се обавезује да свим члановима делегације достави позивно писмо , као и Одлуку Управног одбора о упућивању на пут у Словенију.

Трошкове смештаја и исхране обезбеђује домаћин скупа , док су чланови делегације у обавези да покрију  трошкове путовања.

V ТАЧКА:

® Председник У.О. је известио да је после стручног скупа  15.03. 2013. број чланова Друштва нарастао на преко 280, и да је прилив новца путем чланарина задовољавајући, те да се на рачуну  налази 260.000,00 динара.

Професор Милибор Саковић је нагласио да се показало као веома добро повезивање  стручних скупова и презентације Друштва, али да и даље треба наставити са локалним окупљањима.

® Председник Управног одбора је подсетио на Акциони план за 2013. годину и реализоване активности. Сви чланови су изразили своје задовољство  реализацијом Плана.

® Председник Скупштине Друштва је позвао Управни одбор да достави Министарству просвете, науке и технолошког развоја  захтев за увођење службеника за јавне набавке. Ово је аргументовао  секретар Друге економске школе  из Београда, Татјана Чупић(име?), која је пренела утиске са семинара на коме је презентован  Правилник  о јавним набавкама. Разлог за овакво иступање налази се у супротности између појединих одредаба Правилника о јавним набавкама и других правилника које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја , нпр. Правилник о екскурзијама ( тако се екскурзије третирају као  јавне набавке  и тражи се примена  овог Правилника , који је у супротности са Правилником о организацији и извођењу екскурзија).

По овој тачки дневног реда У.О. је донео

ЗАКЉУЧАК

Обавезује се Управни одбор „ДДШС“ да о супротностима Правилника о јавним набавкама и других правилника које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја  упозна Министарство просвете, науке и технолошког развоја и затражи тумачења.

® Професор Владан Ницовић  је затражио да се заузме и дефинише став „ДДШС“ према предлогу измене  Закона о основама система образовања и васпитања.

Додао је да је Друштво још увек „невидљиво“ за већи део јавности, да се мора радити  на афирмацији  Друштва  и у том правцу користити све структуре.

Седница је завршена у 14 10 часова.

Записник водио

          Владан Ницовић, проф.

                                                                                                         Председник Управног одбора

                                                                                                             Иван Ружичић, проф.

 

                                                            МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ

                                                            И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

                                                            За секретара Министарства просвете

                                                            Госпођу Жељку Кнежевић

ПРЕДМЕТ:  Молба за тумачење члана 1.  Закона о допунама Закона о платама

                     („СГРС“ бр. 99/2014 од 11.09.2014.)

 

            Поштована госпођо Кнежевић,

На основу усменог разговора делегације „Друштва директора школа Србије“, са помоћником министра, господином Зораном Костићем и начелником за средње образовање, господином Драганом Маринчићем, који је обављен дана 01.10.2014.г,  а у вези са тумачењем члана 1. поменутог Закона, молимо Вас да нам у што хитнијем року протумачите:

      1.      Да ли се „под истим планом мреже, односно основане од истог нивоа власти“, као исти послодавац, подразумевају  и предшколске установе и основне школе и средње школе и факултети;

  2.      Да ли су овим чланом, обухваћене и установе исте делатности (образовање) из бивших република СФРЈ (Босне, Хрватске, Црне Горе, Македоније и Словеније).

Молимо  да што пре стигне писано упутство свим школама на територији Републике Србије, протумачено од стране надлежних министарства и нашег Министарства.

У име свих директора  града Београда и Републике Србије, чланова нашег Удружења, а и оних који нису, унапред се захваљујем.

                                   

                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ „ДДШС“

                                                                         Дејан Недић, дипл. економиста, с. р.

 

Subcategories