ЗАПИСНИК  СА  ПЕТЕ    СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

Седница је одржана дана 26.12.2011. године у просторијама Основне школе „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу  са почетком у 13 часова.

            Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“  проф. Иван  Ружичић, заменик председника  проф. Ирена Брајевић, председник скупштине  проф. Дејан Недић и чланови  УО  проф. Светислав Младеновић и  проф.Радмило Прокић.  Присутни су и  председник  Заједнице економских  школа Србије професор Владан Ницовић и  професор Милибор Саковић  директор Прве економске школе у Београду. Оправдано је  одсутан  проф. Стеван Давидовић  и проф.  Томислав Бартолић.  Записничар је Ирена Брајевић.

            Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.            

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са друге редовне Скупштине од 07.12.2011.године
 2. План рада за 2012.годину
 3. Разматрање захтева дневног листа „Пресс“
 4. Питања и предлози
 5. Разно

          Дневни ред је једногласно усвојен.

     1. Записник са друге редовне Скупштине од 07.12.2011.године  је усвојен једногласно.

      2. По другој  тачки дневног реда председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић је  изложио да се  на основу мишљења и дискусија чланова Скупштине могу се формулисати следећи закључци на основу којих се може саставити План рада за 2012.годину:

 1. Потребно је и даље да задатак Управног одбора и свих чланова Друштва буде омасовљење и повећање броја чланова. Наиме, без обзира што се број чланова Друштва у периоду између две Скупштине више него удвостручио, ради боље и лакше реализације циљева Друштва, а и да би се ефикасније показали потенцијали Друштва неопходно је и да се даље ради на повећању броја чланова. У том смислу чланови УО су добили конкретна задужења која треба да се реализују у 2012. години.
 2. Оцена свих чланова присутних на Скупштини је да по питању материјалног положаја директора и помоћника директора школа ништа није урађено од стране Министарства просвете и науке. Скупштина је донела једногласну одлуку да се додатак на плату за директоре школа мора хитно повећати са 20% на 30% и да то буде минимум наших захтева. Садашњи додатак на плате директора школа од 20% у односу на професоре је срамно мали и дестимулативан у односу на одговорности и обавезе које директори школа имају у образовном систему.
 3. Предлог је и да се Друштво директора школа Србије, у наредном периоду више бави стручним питањима, разменом искустава и конкретним предлозима како да наш образовни систем учинимо ефикаснијим, економичнијим и рационалнијим у свим његовим сегментима. Сматрамо да су директори школа најпозванији да уоче текуће проблеме у нашем, образовном систему, али и да предложе решења за те проблеме. Ово је прави начин да Друштво буде прихваћено од стране образовних институција и социјалних партнера и покаже све своје могућности.
 4. Задужује се Управни одбор да направи детаљан акциони план за 2012. годину који би укључио задужења за реализацију циљева Друштва и предлоге за евентуалне промене Статута „ДДШС“ у циљу боље организације рада.

 После дуже дискусије једногласно је усвојено да Акциони план УО „ДДШС“ треба да садржи  следеће активности:

-   Оснивање секција, односно  одржавање стручних скупова са темама рационализазије, ефикасности  и економичности образовног система у Србији, последице  и ефекте забране пушења у установама образовања и васпитања, потребе  установа за ,запосленима  који би били  распоређени као  сервисери рачунара , односно допуна фонда  часова наставника  информатике  распоређеним на пословима администратора меже   ;

-    Обавештавање свих  директора  Србије о постојању и циљевима   удружења „ДДШС“ преко постојеће мреже информисања, односно Школских управа

-     Повезивање са Друштвом директора Словеније;

-     Ажурирање базе података и праћење броја чланова;

-     Посета Новом Пазару;

3. По овој тачки дневног реда  после излагања проф. Дејана Недића и проф. Ирене Брајевић  једногласно је одлучено да се   успостави сарадња са  дневним новинама „Пресс“ укњучењем у пројекат „Стоп насиљу у школама“  као и да се  именују   проф. Дејан  Недић, проф. Милибор Саковић и проф. Ирена Брајевић,   да  заступају   удружење „Друштво директора школа Србије“ у именованом пројекту, а  по прибављеном мишљењу  УО „ДДСС“.

4. Ради повећаног обима посла због   одржавања и ажурирања података  сајта   удружења „ДДСС“.   једногласно је одлучено да се ангажује пословни секретар.

5. По петој тачки дневног реда разматрале су се  последице и ефекти на ученике    емитовањем рекламе  за „Јелен пиво „   на „Првој телевизији“. Закључено је да се  истом пропагира  употреба алкохола стављајући гледаоца ,  односно дете, у ситуацију да прави избор поклона који би желео да добије ,   књига као поклон  или   конзерва  пива  као поклон,  са нагласком да је пиво управо оно што желимо. Одлучено је да се председник УО  „ДДСС“ информише и затражи објашњења од  надлежних .

Даље је изнет пред чланове УО текст  Преднацрта стандарда компетенција који је достављен директорима школа у Београду  са   захтевом  да се директори  о Пренацрту изјасне. Проф. Ирена Брајевић је изнела да је Законом о основама система образовања и васпитања  задатак израде стандарда поверен Заводу  за вредновање квалитета образовања  и васпитања.  Даље је изјавила  да нема информације ко је израдио  Преднацрт стандарда компетенција  јер надлежна институција није а вероватно и  не би била   тако неозбиљна  у сачињавању стандарда, којим би се    провера законитости  рада директора давала   на  разматрање деци, а не судовима и правницима, као што је поступљено  у овом тексту стандарда  компетенција директора. . Одлучено је да проф. Ирена Брајевић сачини нацрт мишљења који ће се размотрити  и доставити Школској управи.

 

Седница је завршена у 15 часова  и 30 минута.

 Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић

 

 

 

 

Закључци са Друге редовне Скупштине „Друштва директора школа Србије“ која је одржана 7. децембра 2011. у Београду

На основу мишљења и дискусија чланова Скупштине могу се формулисати следећи закључци:

 1. Потребно је и даље да задатак Управног одбора и свих чланова Друштва буде омасовљење и повећање броја чланова. Наиме, без обзира што се број чланова Друштва у периоду између две Скупштине више него удвостручио, ради боље и лакше реализације циљева Друштва, а и да би се ефикасније показали потенцијали Друштва неопходно је и да се даље ради на повећању броја чланова. У том смислу чланови УО су добили конкретна задужења која треба да се реализују у 2012. години.
 2. Оцена свих чланова присутних на Скупштини је да по питању материјалног положаја директора и помоћника директора школа ништа није урађено од стране Министарства просвете и науке. Скупштина је донела једногласну одлуку да се додатак на плату за директоре школа мора хитно повећати са 20% на 30% и да то буде минимум наших захтева. Садашњи додатак на плате директора школа од 20% у односу на професоре је срамно мали и дестимулативан у односу на одговорности и обавезе које директори школа имају у образовном систему.
 3. Предлог је и да се Друштво директора школа Србије, у наредном периоду више бави стручним питањима, разменом искустава и конкретним предлозима како да наш образовни систем учинимо ефикаснијим, економичнијим и рационалнијим у свим његовим сегментима. Сматрамо да су директори школа најпозванији да уоче текуће проблеме у нашем, образовном систему, али и да предложе решења за те проблеме. Ово је прави начин да Друштво буде прихваћено од стране образовних институција и социјалних партнера и покаже све своје могућности.
 4. Задужује се Управни одбор да направи детаљан акциони план за 2012. годину који би укључио задужења за реализацију циљева Друштва и предлоге за евентуалне промене Статута „ДДШС“ у циљу боље организације рада.

 

У Горњем Милановцу, 26. децембра 2011.                                          Председник УО „ДДШС“
Иван Ружичић, професор

ЗАПИСНИК  СА  ЧЕТВРТЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 
Седница је одржана дана 11.11.2011. године у просторијама Центра за стручно усавршавање у Кикинди са почетком у 14 часова.

Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“  проф. Иван  Ружичић, заменик председника  проф. Ирена Брајевић, председник скупштине  проф. Дејан Недић и чланови  УО  проф.Томислав Бартолић, проф. Светислав Младеновић и  проф.Радмило Прокић  Присутни су и председник актива директора основних  школа Кикинде  Витомир Радак, председник  Заједнице економских  школа Србије професор Владан Ницовић и  професор Милибор Саковић  директор Прве економске школе у Београду. Оправдано је  одсутан  професор  Стеван Давидовић. Записничар је Ирена Брајевић.

Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Припрема друге редовне Скупштине  „ДДШС“
 2. Разно.

Дневни ред је једногласно усвојен.

1. По првој тачки дневног реда председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић је обавестио присутне да је пре осам дана израђен сајт „Друштва директора школа Србије“,   који садржи све информације о раду„ДДШС“   , записнике са седница УО „ДДШС“   , кратак историјат и  активности чланова удружења, Закључке са састанака као и приступнице за директоре који желе да приступе удружењу . Известио је присутне да, према садашњим подацима „ДДШС“ броји  168 чланова, односно да се број чланова утростручио у односу на претходну годину. Подсетио је присутне да је неопходно уплатити чланарину за 2011. годину и да је износ средстава на рачуну 34 750,00 динара. Извршена је уплата израде завршног рачуна, фотографија за потребе  сајта   као и   израда сајта. Даље је предложио члановима  да узму реч у дискусији како би се  заједнички формулисале   теме , односно сачинио        дневни ред     предстојеће друге редовне скупштини „ДДШС,  дефинисао датум и место одржавања скупштине као  и  разматрање листе  учесника и гостију  који ће бити позвани.
После краће дискусије једногласно је усвојен предлог да се    друга редовна  скупштина „ДДШС“ одржи  у Београду  почетком децембра. Чланови УО „ДДШС“ из Београда и  професор Милибор Саковић   добили су задатак да до 18.11.2011.године известе председавајућег о  могућим датумима и месту, односно школи у Београду у којој ће се организовати скупштина, водећи рачуна о  материјалним  средствима којим  се тренутно располаже. Даље је усвојено да тачке дневног реда буду:  извештај о раду између две скупштине,  који ће поднети председник УО „ДДШС“, извештај надзорног одбора,   материјални положај директора, испит за лиценцу за директоре школа,   Закон о основној школи, предлог Закона о средњој школи и финансирање школе по ученику. Истакнуто је да би за  предложене теме ваљано било и да учешће узму и представници Министарства просвете и науке. Једногласно је усвојено да  се позиви за   другу скупштину „ДДШС“ доставе  представницима Министарства просвете и науке, Секретаријата за образовање, Школске управе Београда, Завода  за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за  унапређење образовања и васпитања,  представницма  синдиката и новинарима.
Распоређени су појединачни  задаци присутним члановима, како би се  почетком децембра,  успешно   реализовала    друга  редовна скупштина  „ДДШС“.

2.  По овој тачки дневног реда председник је дао реч професору  Витомиру Радаку, председнику актива директора основних  школа у Кикинди који је поздравио присутне и обећао помоћ у јачању и  институализацији  „Друштва  директора школа Србије“, као и да већ 25 година, колико је директор, чека на оснивање  удружења.

Чланови УО су предложили Скупштини да се од 1.1.2012. чланарина за "ДДШС" уплаћује преко платног списка чланова и то 0,5% месечно од нето зараде. Потребно је одлуку о томе са уписаним именом члана "ДДШС" доставити рачуноводству школе. Образац одлуке ће се налазити на сајту "ДДШС". Одлуку о овоме треба да донесу чланови на II редовној Скупштини "ДДШС".

Седница је завршена у 16 часова  и 30 минута.

 

Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић,

 

 

 

 

Иван Ружичић, професор филозофије

Рођен сам у Чачку 1961. године. Гимназију сам завршио у Чачку 1980. године, а дипломирао сам на Филозофском факултету у Београду, група за филозофију 1987.

Од 1989. до 1993. године радио сам као професор филозофије у Гимназији у Горњем Милановцу. Од 1993.радим као професор филозофије у Гимназији у Чачку. У периоду од октобра 2000. до 2004. био сам одборник у С.О. Чачак задужен  најпре за образовање, а затим за културу. За в.д. директора Гимназије у Чачку изабран сам јуна 2001. године, а за директора у октобру 2002.

У мају 2006. изабран сам за заменика председника Заједнице гимназија Србије.

Поред професионалних обавеза у школи бавим се и питањима која су везана за реформу образовања уопште, а посебно реформом гимназија.

Сматрам да је основа доброг рада школе у:

1. Препознатљивим професорима и ученицима школе,

2. Доброј организацији рада школе, која подразумева прецизно дефинисане    процедуре, које укључују све актере школског живота,

3. Максимална аутономија школе у реализацији основних улога и циљева школе.

У свом професионалном раду полазим од ових претпоставки и сматрам да је то добра основа за постављање култа знања и рада као основних вредности на којима треба да почива једно друштво, као и добра основа за враћање достојанства професији учитеља и васпитача.

Од октобра 2006. до октобра 2010. године био  сам у другом мандату на дужности директора Гимназије у Чачку. Један сам од оснивача и председник Управног одбора удружења „ Друштво директора школа Србије“ са седиштем у Чачку, које је основано 28. августа 2009, а званично уписано у регистар код Агенције за привредне регистре у Београду 23. новембра 2009. и почело са радом од 15. децембра исте године. Циљеви формирања Друштва су залагање за нове идеје у образовању и за бољи професионални, материјални и стручни статус директора образовних установа у Србији.

Од објављених радова који се баве проблемима образовања могу да издвојим следеће:

1. Есеј „Просвета у Србији“, часопис „Република“ од 11 до 22 стране, број 249, од 16-30 новембра 2000. године,

2. Интервју „Просветном прегледу“, текст Традиција као први ослонац,страна 3 , од  5-12 априла 2007. године,

3. Интервју дневном листу „Данас“ од 27.марта 2008.  текст под насловом, „Општа матура –улазница за факултет“,

4. Катарина Дуњић-Мандић, Иван Ружичић, „Приручник за одељењског старешину“,Чачак  2008. године, страна 206, издавач Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-Чачак,

5. Текст „Будућност школе-перспективе гимназије“, научни скуп поводом 175 година постојања Прве крагујевачке гимназије одржан у Крагујевцу 4. децембра 2008, а објављен у Извештају Гимназије у Чачку за школску 2008/09. годину као уводник од стране 5-8,

6. Текст И би Закон у књизи „Критика Закона о основама система образовања и васпитња“, Београд, октобар 2009. године, издавач Унија синдиката просветних радника Србије од стране 9 до стране 19,

7. Текст  „Зашто наставници морају бити носиоци креирања просветних закона и реформе образовања“ , Београд, март 2010. године, издавач Унија синдиката просветних радника Србије, од стране 129-136.

   У децембру 2009. године, од стране Педагошког покрета Србије, добио сам награду „Педагошки критичар године“ за 2009. годину.

  Од 1. октобра 2010. у трећем мандату, обављам дужност директора Гимназије у Чачку, а у другом мандату, од новембра 2010. године , и даље сам на дужности заменика председника Заједнице гимназија Србије.

У Чачку, новембар 2010.                                 Иван Ружичић, проф. филозофије,
                                                                         директор Гимназије у Чачку

                                                        Драгачевска 65, Чачак
                                                         Тел: 032/320-545
                                                               064/210 13 11

Subcategories